simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܫܡܐ ܇ ܘܕܗܘ̣ܬ ܡ̇ܥܠܝܐ ܟܠ ܡܫ̇ܒܚ ܀ ܐܘ ܟܝ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܡܫܒܝܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܢܘܢ ܚܟܝܡܝ̈ ܒܐܠܗܐ ܇ ܡܫXܗܝܢ ܠܗ̇ ܒܟܠ ܟܠ ܐܗܝܗ . ܘܚܝܐ̈ ܬܘܒ̣ ܘܢܘܗܪܐ . ܘܐܠܗܐ̣ ܘܫܪܪܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ ܟܠ . ܟܕ ܬܢܐ̣ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܥܠ̣ܬܐ . ܟܠ ܒܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܕܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܗܟܢܐ ܬܫܬ̣ܟܚ ܡܡܠܟܐ ܥܠ
DionAr:MystWritings . ܟܕ ܬܢܐ̣ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܥܠ̣ܬܐ . ܘܒܪܫܝܬܐ̇ ܘܒܣܟܐ ܕܟܠ . ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܗܟܢܐ ܬܫܬ̣ܟܚ ܡܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠ ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ
DionAr:MystWritings ( ¹20 ) ܒܟܠ ܇ ܘܬܫܬ̇ܒܚ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܡܫܝXܝܝܬܐ ܟܠ ܕܟܠ . ܘܗ̣ܝ ¹³ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܕ ܡܚ̇ܝܕܐ ܥܡ ܟܠ̣ ܕܠܐ ܐܘܚܕܢ . ܟܠ ܕܟܠ ܇ ܘܢܛܘܪܬܐ ܬܘܒ ܘܡܬܪܣܝܢܝܬܐ ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇
DionAr:MystWritings . ܘܒܕ ܓܘܢ̣ ܠܚܡܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܬ̇ܒܚܐ ܟܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܛܝ̇ܠܘܬܗ̇ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܚܕܐ ܘܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܛܘܦܣܐ̈ ܟܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܡ̇ܟܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܛܒܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܛܘܦܣܐ̈ ܘܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܇ ܐܘ ܟܠ ܇ ܡ̇ܟܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܛܒܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܬܬܐܡܪ X5ܦXܩܙ . ܢܐ : X1ܦXܩXܢܐ̈ ⁸ ܟܠ ܢ̇Xܚ ܘܢܣܕܘܩ ܒܗ̇ ܪܫܝܥܐܝܬ : ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܚ̇ܝܕܐ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܢܬ̣ ܐܝܟ ܕܐܝXܬܝܟX ²³ܐܢܬ ܇ ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings ܆ ܟܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ ܩܢ̣ܝܐ . ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܓܝܪ ܝ̇ܠܘܕܬܐ ܟܠ ܡ̇ܚܐ . ܀ ܘܬܘܒ ܕܪܘܚܐ ܗܝ ܕܡ̇ܚܝܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܕܝܢ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
DionAr:MystWritings ܇ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܕܥܡܗܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܟܠ ܡܢ ܚܝܐ̈ . ܠܥܠ ܡܢ ܚܟܡܬܐ · ܘܟܠܗܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ̣ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ . ܦܘܪܫܢܝܗ̇̈ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܟܣܝܐ̈ ܘܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ̈ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ : ܐܡܪ ܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̣ܚܝܕ : ܘܡܫ̣ܘܬܦ ܟܠ ܕܝܢ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܘܥܠ ܡܥܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܝܢ̈ ܆ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܟܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܬܘܒ̣ ܗ̇ܘ ܡܐ ܟܠ ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܬܘܒ̣ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܇ ( ¹27 ) ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ |ܕܒܟܠ . ܘܪܘ̇ܟܒܐ ܕܟܠ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ( ¹27 ) ܘܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ . ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ