simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܟܣܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈· ܡܢ ¹ܠܒܪ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆
DionAr:MystWritings ܡܣܝܟܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܥ . ܘܠܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܚܕ ܇
DionAr:MystWritings ܝX XX54ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܛ̇ܒܐ .
DionAr:MystWritings ܘܟܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܕܥܐ̇
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ .
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈
DionAr:MystWritings ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܕܥ : ܘܠܥܠ
DionAr:MystWritings : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܡܥܠܝܐܝܬ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܫܬ ܪܝܫܝܢ̈ .
DionAr:MystWritings ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܡܢܗ̇
DionAr:MystWritings ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬXܗܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ XX XX42ܐܒܗܘܬܐ |ܕܒܫܡܝܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ ܕܒܟܠ ܟܝܢܐ̈
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܒܚܕܝܘܬܗ ⁶ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ X ܡܕܥ ܆
DionAr:MystWritings ܡ̣ܚܐ ܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܒܗ
DionAr:MystWritings ܘܐܝܬܘܗ̣ܝ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܝXܥܢܘܬܐ . ܘܒܗ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ ܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܀
DionAr:MystWritings ܕܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆
DionAr:MystWritings ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116
DionAr:MystWritings 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ
DionAr:MystWritings : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܘܚ̇ܒܫ
DionAr:MystWritings ܠܟܠ ܘܡܒ̣ܥܕ ܡܢ ܟܠ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܓܘܢܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܀
DionAr:MystWritings : ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ : ܗ̣ܝ
DionAr:MystWritings ܛܒܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚ̣ܝܢ̈ : ܘܪܡ̇ܬ
DionAr:MystWritings : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܕܪܡܘܬܗ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܛܠ
DionAr:MystWritings ܘܦܪܝܫ ܘܡ̇ܒܪܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܀
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܗܢܘ
DionAr:MystWritings ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܗܘ ܟܠ ܡܕܡ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ . ܘܒܗ̇ ܟܘܠ
DionAr:MystWritings . ܘܠܗ̇ ܡܬܝܐܒ̣ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ .
DionAr:MystWritings ܡܫܒܝܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܝ
DionAr:MystWritings ܘܫܪܪܐ . ܘܐܝܟ ܟܠ ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܢܘܢ
DionAr:MystWritings ܬܫܬ̣ܟܚ ܡܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠ ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ
DionAr:MystWritings ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ ܟܠ . ܟܕ ܬܢܐ̣
DionAr:MystWritings ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ ܟܠ ( ¹20 )
DionAr:MystWritings ܇ </page><page> ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇ ܟܠ . ܀ ܘܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܐܦ ܚܕܐ ܘܥܠ̣ܬ ܟܠ . ܘܒܕ ܓܘܢ̣
DionAr:MystWritings ܠܛܒܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܡܚ̇ܝܕܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܬܬܐܡܪ
DionAr:MystWritings ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܟܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪܢ̈
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܆ ܡܐ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܡܥܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܐܡܪ
DionAr:MystWritings ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ
DionAr:MystWritings ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ
DionAr:MystWritings ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ
DionAr:MystWritings ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ .
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܀ 5ܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܒܘܠܒܠ : ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܝܗ̇̈
DionAr:MystWritings ܪܡܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܦ̣ܪܝܬ ܟܠ ܇ ܠܐ ܗܦܟܢ̈
DionAr:MystWritings ܠܥܠ ܝ ܡܢ ܟܠ ܚ̣ܕܝܘ ܒܝܕ ܛܒܘܬܗ̇
DionAr:MystWritings ܡܣܓܝܐ ܘܡ̇ܥܦܦܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ .
DionAr:MystWritings ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܛܒܘܬܐ ܥܠ̣ܬ ܟܠ ܇ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܒܚܢ̈
DionAr:MystWritings ܟܠܗ̇ ܬܫܬܘܬܦ ܥܡ ܟܠ ܚܕ ܡܐ ܪܡܫܬ̇ܘܬܦ
DionAr:MystWritings ܡܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܠ̣ܬ ܟܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ⁴³ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܣ̣ܥܪ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܬܐ ܪܪܡܐ ܡܢ ܟܠ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܇
DionAr:MystWritings X ܐܝܚܝܕܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܇
DionAr:MystWritings ܇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܙܘܥ̇ܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥ̣ܢ̈ ܘܟܠ ܟܝܢܐ̈
DionAr:MystWritings ܪܡܘܬܐ ܡܒܥܕܐ ܡܢ ܟܠ . ܀ ܀
DionAr:MystWritings ܕܡܒ̇ܪܝܐ ܘܪܡܐ ܡܢ ܟܠ ܇ ܝܗܝܒܐ ܠܢ
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܥܡܗ̇ ܟܠ ܢܛ̇ܪܐ : ܟܕ
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܚܒܫܐ ܒܗ̇ ܟܠ ܘܡ̇ܢܬܐ : ܟܕ
DionAr:MystWritings ܐܝܟ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܓܡܝܪܘ̣ ܘܡܢ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܓܡܝܪܘ̣ ܘܡܢ ܟܠ ܫܘܡ̇ܠܝ . ܐܦ
DionAr:MystWritings ܐܝܟ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܕܫܝܢ̈ . ܘܐܘܣܝܐ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܬܘܒ ܆
DionAr:MystWritings ܘܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܒܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܕܝܢ
DionAr:MystWritings ܡܣܝܟܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܘܚܒ̇ܫܬ ܠܟܠ .
DionAr:MystWritings ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨܐ
DionAr:MystWritings ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܠܐ
DionAr:MystWritings ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܇ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܡܪܡܪ̣ܡܬ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗܝܢ̈ ܇ ܟܕ
DionAr:MystWritings ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܣ̣ܬܒܪܐ
DionAr:MystWritings ܇ ܡܫ̇̇Xܐ ܥܠ ܟܠ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܗ ܇
DionAr:MystWritings ܣܝ̣ܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚ̇ܠܦܐ ܇ ܪܪܪ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬ ܟܠ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܝܗܒ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ .
DionAr:MystWritings . X2ܪܝܫܐܝܬ ܡܢ ܟܠ : X1ܪܫܝܬ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܟܠ : X1ܪܫܝܬ ܟܠ X . X2ܛܟܝXܐ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܛܒ̇ܐ .
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ : ܡܢܗܝܢ ܕܐܘܣܝܣ̈
DionAr:MystWritings ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ̣ܗܪܐ ܟܠ ܡܐ ܕܡ̣ܨܐ ܠܡܬ̇ܢܗܪܘ
DionAr:MystWritings ܘܦܪܝܣ ܢܘܗܪܗ̣ ܥܠ ܟܠ . ܘܦܫ̇ܛ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܡܬܦ̣ܢܐ ܠܘܬܗ ܟܠ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܣܟܐ