simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܐܩܝܡ . ܐܦ ܪܝܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܆ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܕܩ̣̇ܕܡ ܒ̣ܪܐ . ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܢܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ XXXdd 10dd 8XXdd 1 X134ܠܥܠ ܡܢ ܡܠ̣ܝܘܬܐ X1 ܟܠ X2 . 13dd 3ܐܝܢܝܝܢܐ XX X¹ 6 XX 18X 9ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܚܕ̣ ܟܠ ܥܡ ܚܕ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚ̇ܘܝܕܗ ܕܒܟܠ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ ܟܠ . ܘܟܠܗ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ddXX XX XXdd 1dd 33ܡ̇ܝܠܝܬ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ X XX 3 118ܗ̇ܘ ܟܠ X142 10ܐܝܬܝܝܐ X 1X 11 78XX 11ܠܗ̇ܘ Xܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܝ ܠܗ̇ . ܡܚܝܕܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܒܦܘܪܫܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܐܦ ( 129 ܟܠ ܠܥܠ ܝ ܡܢ ܟܠ ܚ̣ܕܝܘ ܒܝܕ ܛܒܘܬܗ̇ ܆ ܡܣܓܝܐ ܘܡ̇ܥܦܦܐ ܡܛܠ
DionAr:MystWritings ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗ ܚܕܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ . ܀ ܟܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܥܘܦܦܗ ܡܚ̇ܝܕܐ ܘܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܥܠ
DionAr:MystWritings . ܘܐܝܟ ܛܘܒܬܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ . ܟܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܪܡ ܡܢ ܚܝܠܝܢ̈ ܆ ܐܝܟ ܡܫܟܚ ܒܚܝܠ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܐ ܐܣܟܝܡ ܘܕܠܐ ܕܡ̣ܘ ܀ X ܀ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܆ ܠܗ̇ܝ ܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܥܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܪܡܘܬ ¹¹ܛܒܘܬܐ ܆ ܠܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܀ ܕܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ ܠܦܘܬ ܛܟܣܗ . ܐܦ ܚܝܐ̈ ܓܝܪ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܘܠܐ ܟܠ ܒܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢ̣ܚܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܐ̇ ܘܠܐ ܡܬ̇ܥܩܒܢܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܠܗ . ܀ ܒܗܕܐ ܟܠ ܡܫܬ̇Xܗ ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܘܠܗ̇ܘ ܪܩܪܝܒ ܠܟܠ ܘܡܫܬܟܚ²²⁴ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܢܬܐܡܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܀ ܀ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܚܕ ܛܒ̇ܐ ܟܠ ܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ ܒܐܠܗܐ ܆ ܡܐ ܕܒܦܘܪܫܢܐ̣ ܘܒܪܚܘܩܝܐ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܚܝܠܗ ܪܒܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܘܕܗ̣ܘ ܝܗ̣ܒ ܠܟܠ ܗ̇ܝ ܟܠ ) ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܘܠ ܆ ܘܚ̇ܒܫ
DionAr:MystWritings . Xܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܦܪܝܩ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘ ܒܝܬܗ ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܝXܝ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܡܥܠܝܐܝܬ ܒܩܢܘXܗ · ܘܠܐ . Xܡ ܘܠܐ̇ ܒܡܕܡ . ܐܦ ܠܐ
DionAr:MystWritings X XX 1dd 3dd 54 Xdd 2 X11 1dd 12ܐ ܓ̣ܝܠܬ XXX Xdd 1dd 42 ܟܠ 2 54ܒ ܆ Xܩܬ dd·Xdd 14 X123dd 4ܝX XX Xdd 1dd 3ܐܚܝX
DionAr:MystWritings ܟܝܝẌ dd 15ܝX XX Xdd 8dd 42ܠܝX ܡܢ ܐܝܬܝܐܝܬ Xdd 5 ܟܠ 12ܝX XX Xdd 4 40ܡܝܬܪܬܐ XX 11ܗ̇ܘ ܕܐܝܢܘܗܝ ܠܝX ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪ̈ ܓܫܝܢ ܗܘ . ܀ ܘܗܐ̣ ܟܠ ܡܫ . ܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܟܠ ܐ̇ܝܟܢܐ ܢܣܬ̇ܟܠ ܡܫ . ܡ ܡܢ ܡܬܪ̈ ܓܫܢܝܬܐ ܇ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܬܐܡܙܢ̈ ܝ 1X 1 2 77ܡܐ ܪܡܬܦXܫ ܡܢܗ̇ X 3 X194dd 18ܝX XX ܟܠ . 1dd 21 X183dd 11ܝX dd XX 8 4ܬܚ̇ܡ ܝ X XX 11 3 4ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܙܗܪܝܪܐ̈ ܥܒ . . . ܕܝ ܫܘܦܪܐ ܕܡܒܘܥܐ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ . ܘܐܝܟ ܟܠ ܫܦܝܪܬܐ ܘܕܦܐܝܘܬܐ ܕܟܠ . ܟܕ ܒܕܡ̣ܘܬ ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܙܠܓ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܆ ܠܘ ܒܣܘܟܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܗܘܝܐ̈ · ܐܠܐ̣ ܒܝܕܥܬܐ ܕܩܢܘXܗ . ܀ ܟܠ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬܗܝܢ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܝܕܥ̇ ܐܠܗܐ