simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings . ܘܐܟܚܕܐ ܟܠ̣ ܘܐܝܟ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܟܠ . ܘܐܝܟ ܚܕX ܟܠ ܕܗ̣ܘ ܚܝܠܬܢ ܀ ܝܘܠܦܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܝܐ ܆ ܥܠ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܡܫ̇Xܗ
DionAr:MystWritings . ܘܐܣ̇ܪ ܗܠܝܢ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܆ ܒܝܕ ܡܨ ܥܝܬܐ̈ ܥܡ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܇ ܟܠ ܦܫܝܛܐ ܘܡܚ̇ܝܕܢܐ ܆ ܕܠܐ ܚܒܝܟ ܒܟܠ . ܘܡ̇ܩܦ̣ ܘܡ̇ܚܝܕ
DionAr:MystWritings . ܘܐܦ ܢܣܝܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘܝܐ ܫܘܝܐܝܬ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ X 42ܕܡܩܒܠܝܢ ܟܠ ܫܘܝܘܬܐ . ܕܒܗ̇ ܣ̇ܥܪ ܫܘܝܐܝܬ ܆ ܐܦ ܦܫܛܗ ܫܘ̣ܝܐ ܥܠ
DionAr:MystWritings . ܘܒܕ ܓܘܢ̣ ܠܚܡܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܬ̇ܒܚܐ ܟܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܛܝ̇ܠܘܬܗ̇ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܚܕܐ ܘܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings . ܘܒܗ̇ ܟܘܠ ܩܐ̇ܡ . ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗܘ̣ܬ ܡܐܬܝܐ̣ ܟܠ ܕܒܗ̇ ܗܘ ܟܠ ܡܕܡ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ
DionAr:MystWritings . ܘܕܟܠ ܡܐ ܕܐܬ̣ܐ ܐ ܚܝܠܗ ܠܗ̇ܘܝܐ . ܘܥܒܘܕܐ ܘܡܩ̇ܝܡܢܐ ܆ ܟܠ ܗܘܝܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܆ ܥܠ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܕܬܡܝܗܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ |ܠܡ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܕܒܐ̇ ܟܠ ܠܟܠ ܇ ܘܠܐ ܡܬܚ̣ܫܒ ܥܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܐ ܝX 42ܗܘ ܠܒܪ
DionAr:MystWritings . ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܟܠ ܚܬܝܬܐܝܬ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܢܬ̣ ܐܝܟ ܕܐܝXܬܝܟX ²³ܐܢܬ ܇ ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܕܩ̣̇ܕܡ ܟܠ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܘܡ̇ܥܠܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܇ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ
DionAr:MystWritings . ܘܟܠ ܒܗ ܩܐܡ . ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆ ܟܘܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ . ܘܠܐ ܦܪܝܩ ܠܓ̇X ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܩ̣ܕܡ
DionAr:MystWritings . ܘܟܠܗ ܬܘܒ ܟܠ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܟܠ ܡܫܘ̣ܬܦ ܒܡܕܡ ܥܡ ܚܕ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚ̇ܘܝܕܗ ܕܒܟܠ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ
DionAr:MystWritings . ܘܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܟܠ ܟܠ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܟܠ ܇ ܕܡܢܗ ²X⁷ܐܬܩ̣ܝܡܬ ܐܦ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ
DionAr:MystWritings . ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܡܫ . ܡ . ܠܐ ܡܫܗ |ܪܝܠܗ̣ ܘܠܐ ܡܢ ܟܠ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ ܡܬܘܡ ܇ ܗ̇ܘ ³³ܡܐ XX 78ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܠܐ ܠܚ̇ܡ ܠܗ ܣܟ ܡܕܡ ܇ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܟܠ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܕܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܗܘܘ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܡܪܢ̈ ܥܠܝܗ̇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܟܠ ܬܘܒ ܢܪܚܩܘܢ ܡܢܗ̇ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܠܐ ܫܒ̇ܩܐ ܡܫ . ܡ ܡܢ ܟܠ ܕܢܬܬܙܝܥ ܘܢ̇ܦܠ ܡܢܗ̇ ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܒܟܠ ܡܐ ܝX 43ܕܚܒܝܫ ܒܗ̇ ܇ ܒܚܕ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܠܚ̇ܡ ܠܗ ܣܟ ܡܕܡ ܇ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܥܬܐ̇ ܘܠܐ ܫܘ̇ܠܡܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ̣ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܪ . ܟܠ ܆ ܘܕܟܠܗ̇ ܟܘ̇ܠܝܘܬܗܘܢ ܕܗܘܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܩ̣ܕܡ ( 229 )
DionAr:MystWritings . ܘܡ̣̇ܙܕܗܪ ܒܟܠ ܕܠܐ ܢ̇ܦܠ ܆ ܒܕܡܘܬ ܐܫܬܐ ܡܕܡ ܕܟܠ ܇ ܟܠ ܟܠ . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ