simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܪ̈ ܓܫܝܢ ܗܘ . ܀ ܘܗܐ̣ ܟܠ ܡܫ . ܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܟܠ ܐ̇ܝܟܢܐ ܢܣܬ̇ܟܠ ܡܫ . ܡ ܡܢ ܡܬܪ̈ ܓܫܢܝܬܐ ܇ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܒܘܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܗ̣ܝ . X⁴-⁵ܘܚܒ̇ܫܐ ܆ ܠܟܠ ܐܬܪ . ܘܡ̇ܥܠܝܐ̣ ܟܠ ܡܢ ܪܒܘܬܗ̇ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܘܡ̇ܥܠܝܐ XX40 ܘܡܬܝܚܐ ܇ ܠܒܪ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܝܫ ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܗܠ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪ ܟܠ ܘܗ̇ܘܝܢ ܛܒ̇ܐ ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܥܠܠܢ̈ ܘܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܝܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ . ܘܡܫܘܚܬܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̣̈ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܐܪܟܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ ܆ ܟܕ ܡ̇ܥܠܝܐ ܘܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܬܘܒ̣ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܇ ( ¹27 ) ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܝܫܝܢ̈ ܘܟܠ |ܟܝܢܝܢ̈ . ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܡܬܢܣܒܢܐܝܬ ܟܠ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ . ܚܕܐ ܪܫܝܬܐ ܘܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܇ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܢܚܝܢ̈ ܘܒܗ̇ܘ ܡܐ | ⁶ܪܠܐ ܡܬܚ̣ܙܐ ܠܓ̇X ܘܠܐ ܡܬܡ̣ܝܫ ܇ ܟܠ ܇ ܘܡ̣ܨ ܡܚ ܡܢܗܘܢ XX 77ܒܥܡܛܢܐ ܥܒܝܛܐ ܇ ܙܠܓ̣ܐ ⁵ܪܪܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܫܝܬܐ . ܀ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܘܐܦ ܢܦܫܬܐ̈ ܩܢ̣ܝܢ̈ ܠܐ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܘܠܝܘܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܚܝܐ̈ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܫܝܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܡܚܘܝܢܝܬܐ̇ ܘ ܓܡܘܪܬܐ̣ ܘܥܒܘܕܬܐ . ܟܠ ܆ ܘܡܢܗ ܡܬܬܙܝܥ̣ ܘܐܚܝܕ . ( ¹55 ) ܘܡܛܠܬܗ ܘܒܗ ܡܬܩ̇ܝܡܐ̣
DionAr:MystWritings ܪܫܬ ܪܝܫܝܢ̈ . ܘܡܫܘܬܦܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܡ ܟܣܝܘܬܗ̣̇ . ܟܠ . ܘܪܫܝܬܐ ܕܟܠ ܪܫܝܢ̈ . ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܠܝܐܝܬ̣ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܫܡܐ ܇ ܘܕܗܘ̣ܬ ܡ̇ܥܠܝܐ ܟܠ ܡܫ̇ܒܚ ܀ ܐܘ ܟܝ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܡܫܒܝܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܛܘܦܣܐ̈ ܘܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܇ ܐܘ ܟܠ ܇ ܡ̇ܟܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܛܒܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܫ̇ܘܪܝܐ̇ ܘܟܠ ܐܘܚܕܢܐ̣ ܘܟܠ ܣܟܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܟܠ . ܘܐܕܫܝܬܐ̇ ܘܐܣܛܘܟܣܝܬܐ . ܘܕܐ̇ܡܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܆
DionAr:MystWritings ܫܘ̇ܡܠ X 10 X150 8ܝX XX X 80ܒܙܘXܘܡܐ X XX X¹1 2 34 Xdd ܟܠ 17ܝ XX X11 4 47ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܪܡܬܐ ܡ̇ܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܓܡܝܪܘ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܘܚ̇ܠܦܐ ܇ ܪܪܪ . ܐ ܘܠܐ ܩܐ̇ܡ ܒܚܕܐ ܇ ܘܡ̣ܨ ܛܠܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܢ ܟܠ ܘܡ̇ܘܬܐ ܇ ܘܗܘܠܐ ܘܡܘ̇ܠܕܐ ܇ ܘܡ̇ܥܠܝܢ ܣܝ̣ܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܘܡ̇ܠܝ . ܐܦ ܐܕܫܐ ܬܘܒ ܒ̇ܪܐ ܐܕܫܐ̈ ܒܗ̇ܢܘܢ ܪܪܠܐ ܐܪܫ̇ܐ ܟܠ ܓܡܝܪܬܐ ܬܘܒ ܒܓܡܝܪܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܓܡܝܪܘ̣ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܘܦܙܝܢ̈ 2--3ܝ X XX 1 X 1ܠܥܠ ܡܢ ܐܠܗܘܬܢ XX ¹ 6ܒܙܘXXܗ̇ ܟܠ 14ܡ̇ܠܝ ܡܢ ܟܘܠ ܫܘܦܙܝܢ̈ X16 X XX 1 1 77XXdd 3ܪܡܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܘܦܪܝܢ̈ ܀ ܀ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܨ̇ ܠܐ ܐܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܠ ܕܡ̇ܥܠܝܢ ܡܢ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܢ ܚܙܬܐ ܇ ܦܐܝܘܬܐ ⁸ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܠ̣ܝܐ̣ ܘܟܠ ܙܘܥܐ . ܘܡܢܗ ܘܒܗ ܘܥܠܘܗܝ ܆ ܘܡܛܠܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܫܠܝܝܢ̈ ¹²⁶ܘܙܘܥܝܢ̈ ܗܘ . ܀ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܫܠܝܝܢ̈ ¹X⁷ܘXܒXܟܠ ¹X⁸ܙܘܥܝܢ ܇ Ẍ ¹ܡܫ̇ܠܐ ܘܡܫ̣ܝܡ ܟܠ . ܡܛܠ ܪܫܠ̣ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܙܘܥܐ ܕܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܪܠܥܠ ܡܢ