simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܫܡܝܐ ܇ ܀ ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܪܟܠܗܝܢ ܝܕܥܬܐ̈ : ܕܟܝܢܐ̈ ܟܠ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ ܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܬܚܘܡܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܡ̣X . ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܗ̇ ܕܕܡܝ̣ܘܬܐ ܟܠ ܕܠܦܘܬ ܚܝܠܐ ܕܟܘܠ ܇ ܘܒܝܘܩܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܬܪܥܝܢ̈ ܚܕ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܐܡܪܐ ܠܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܟܠ ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܘܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ⁴³ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܣ̣ܥܪ ܘܚܫ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܐܟܘܬܢ ܒܟܠܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ