simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܟܠ ܓܡܝܪܘ ܘܡܢ ܟܠ ܫܘ̇ܡܠ X 10
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ : ܒܗ̇ ܒܗܕܐ
DionAr:MystWritings ܇ ܕܪܡܐ |ܡܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇
DionAr:MystWritings ܗܘܝܐ̈ ܇ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܦܝܪ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܚܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇
DionAr:MystWritings ܝX 42ܗܘ ܠܒܪ ܟܠ . ܘܕܬܡܝܗܐ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܆ ܩ̇ܕܡ
DionAr:MystWritings 4XXdd 4ܪ̇X ܡܢ ܟܠ ܡܠܝܘ X 12
DionAr:MystWritings ܡܬ̇ܥܩܒܢ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠ . ܐܦ ܠܐ
DionAr:MystWritings ܬܪܥܝܬܐ . ܘܡܢܗ̇ ܟܠ ܝܕܥܬܐ̣ ܘܟܠ ܣܘܟܠܐ
DionAr:MystWritings ܡܬܝܚ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܥܘܡܩܐ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܬܬܐܡܪ ܒܗܝܢ
DionAr:MystWritings ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ . ܟܠ ܡܫ . ܡ
DionAr:MystWritings ܕܗܕܐ ܩܢܘXܗ̇ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܥܠܡܐ : ܐܝܬܝܗ̇
DionAr:MystWritings 9ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ XXXdd 10dd
DionAr:MystWritings ܦܫܛܗ ܫܘ̣ܝܐ ܥܠ ܟܠ . ܘܐܦ ܢܣܝܒܘܬܗ
DionAr:MystWritings ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܡܫ̇Xܗ ܟܠ . ܘܐܟܚܕܐ ܟܠ̣
DionAr:MystWritings Xdd 10ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܩ̈ ddܝ dd
DionAr:MystWritings ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܦ̣ܢܐ ܟܠ ܠܘܬܗ . ܘܡܟܝܠ