simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ ܟܠ ( ¹20 )
DionAr:MystWritings . ܘܟܠܗ ܬܘܒ ܟܠ . ܐܦ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܡܢ ܡܠܝܘܬܗ̇X ⁹ܥܠ ܟܠ ܡܕܥ ܕܠܥܠ ܡܢ