simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܥ . ܘܠܐ
DionAr:MystWritings ܝX XX54ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܛ̇ܒܐ .
DionAr:MystWritings ܘܟܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܕܥܐ̇
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ .
DionAr:MystWritings ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܕܥ : ܘܠܥܠ
DionAr:MystWritings : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܡ̣ܚܐ ܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܒܗ
DionAr:MystWritings ܘܐܝܬܘܗ̣ܝ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܝXܥܢܘܬܐ . ܘܒܗ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ ܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆
DionAr:MystWritings ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116
DionAr:MystWritings 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ
DionAr:MystWritings ܠܟܠ ܘܡܒ̣ܥܕ ܡܢ ܟܠ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܓܘܢܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܀
DionAr:MystWritings : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܘܦܪܝܫ ܘܡ̇ܒܪܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܀