simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܘܡܛܠܬܗ ܘܒܗ ܡܬܩ̇ܝܡܐ̣ ܟܠ ܪܫܝܬܐ . ܗܢܘ
DionAr:MystWritings ܡܫܒܝܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܝ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ
DionAr:MystWritings ܘܕܐ̇ܡܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܆ ܟܠ ܫ̇ܘܪܝܐ̇ ܘܟܠ ܐܘܚܕܢܐ̣
DionAr:MystWritings ܟܠ ܓܡܝܪܘ ܘܡܢ ܟܠ ܫܘ̇ܡܠ X 10
DionAr:MystWritings 77XXdd 3ܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܙܝܢ̈ 2--3ܝ X
DionAr:MystWritings ܦܐܝܘܬܐ ⁸ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܀ ܀
DionAr:MystWritings ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܫܠ̣ܝܐ̣ ܘܟܠ ܙܘܥܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܬܚܘܡܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ⁴³ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܣ̣ܥܪ