simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܇ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X ܘܟܠ ܡܫ
DionAr:MystWritings ܠܗܘܝܐ ܇ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܘܒܛܝܠ ܠܗ ܣܓܝܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܚܝܕ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܬ ܟܠ ܘܣ̇ܥܪܬ ܟܠ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܡ̣ܨܐ
DionAr:MystWritings ܡܬ̇ܥܩܒܢ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠ . ܐܦ ܠܐ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܡܫܬ̣ܪܝܬ ܡܢ ܟܠ ܘܡܬ̇ܥܠܝܬ . ܀
DionAr:MystWritings ܥܩ̇ܪܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ .
DionAr:MystWritings ܘܣܝ̣ܡܐ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝX XX54ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܛ̇ܒܐ .
DionAr:MystWritings ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ . ܀
DionAr:MystWritings ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܥܒܕ ܟܠ ܒܟܠ ܇ ܘܥܒ̇ܕ
DionAr:MystWritings ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ
DionAr:MystWritings ܟܠ : X1ܪܫܝܬ ܟܠ X . X2ܛܟܝXܐ
DionAr:MystWritings ܕܒܟܠ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ ܟܠ . ܘܟܠܗ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܟܘܠ ܆ ܘܚ̇ܒܫ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܚܝܠܗ
DionAr:MystWritings ܘܡܚ̣ܝܬ ܟܠ ܘܡܚܟ̣ܡܬ ܟܠ ܇ ܕܟܠ ܡܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܠܗܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܐܦ
DionAr:MystWritings 78ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܕܥ ܇ ܠܐ