simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ̣ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܪ . ܟܠ ܆ ܘܕܟܠܗ̇ ܟܘ̇ܠܝܘܬܗܘܢ ܕܗܘܝܐ̈ ܐܟܚܕܐ . ܘܩ̣ܕܡ ( 229 )
DionAr:MystWritings XX X 8⬩ 31XXdd 12ܪܡ̣ܘܬܐ̈ ܘܐܕܫܐ̈ dd 12ܝX XX ¹ 2⬩dd ܟܠ ddX XX ·ddX 1⬩3 X120 7⬩ܝX XX 1 7⬩dd 2ܝܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings X . X2ܛܟܝXܐ : X1ܛܟܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ⁸ X X2 . ܘܢܩܒܢ : ܟܠ : X1ܛܘܒܬܢܐ̈ XX . X2ܪܝܫܐܝܬ ܡܢ ܟܠ : X1ܪܫܝܬ
DionAr:MystWritings ܕܢܝܢܝܢ̈ XX . X X2X 9ܢX . XX 9dd 6dd XX1ܫܢܬܐ X X42ܩ⬩ ܟܠ X198ܝܠܝܝ̈ XXܝܢܐ XX Xܢ̇ XX 1dd 1dd 77XXdd 12ܠܝX Xܢ
DionAr:MystWritings X 7⬩ X1ܝXX X 1 3 78ܣܝܡܢ̈ ܠܬܚܬ ܡܢ XX 1dd Xdd 1XX 9⬩ ܟܠ . XX 9dd 6dd XX1ܫܢܬܐ X X42ܩ⬩ XX1dd4ܡXܡܝܢܠܥܠ̈ Xܢ
DionAr:MystWritings ܡܫܬܢܝܢܐ ܇ ܕܠܐ ܡܫܬ̇ ܓܢܐ ܡܬܘܡ ܐܘ ܡܪ̇ ܚܩ ܡܢ ܝܬܗ . ܘܒܕ ܟܠ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟ̇ܘܠ ܘܦܪܝ̣ܫܬ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܒܚܝܠܐ ܕܡ̇ܥܠܝ |ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܚܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܇ ܒܡܫܡܥܬܐ̈ ܟܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܦܫܝܛܐ . ܘܡܚ̇ܝܕܐܝܬ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦܐ ²¹³ܥܡ
DionAr:MystWritings . ܐܠܐ ܐܦ ܣܟܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܠ · ܟܠ ܕܟܠ . ܫܘ̇ܠܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܡܛܠܬܗ ²¹⁴ܗܘ̣ܐ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܕ ܡܚ̇ܝܕܐ ܥܡ ܟܠ̣ ܕܠܐ ܐܘܚܕܢ . ܟܠ ܕܟܠ ܇ ܘܢܛܘܪܬܐ ܬܘܒ ܘܡܬܪܣܝܢܝܬܐ ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇
DionAr:MystWritings . Xܡ ܚܒ̇ܫ ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܠ ܠܗ ܇ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ . ܀ ܡܕܝܢ ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܐܩܝܡ . ܐܦ ܪܝܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܕܩ̣̇ܕܡ ܒ̣ܪܐ . ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܚܝܕ ܡܢ ܨ ܡܚܘܗܝ̈ . X 13ܘܒܕ ܓܘܢ̣ ܐܦ ܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܠ ܕܡܬ̇ܢܗܕ̇ ( 149 ) ܘܟܠ ܡܐ ܕܡܫ̇ܬܚܢ . ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ ܇ ܘܒܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܬܪܥܝ . ܘܟܠ ܚܫܒܬܐ̣ ܘܟܠ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆
DionAr:MystWritings ܫ̇ܘܪܝܐ̇ ܘܟܠ ܐܘܚܕܢܐ̣ ܘܟܠ ܣܟܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܟܠ . ܘܐܕܫܝܬܐ̇ ܘܐܣܛܘܟܣܝܬܐ . ܘܕܐ̇ܡܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܆
DionAr:MystWritings ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܓܘܢܐܝܬ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܬܐ̇X ܇ ܡܢ ܡܠܦܢܢ ܟܠ ܒܠܚܘܕ ܒܥܘܩܒܐ̈ ܩܛܝܢܐ̈ ܇ ܪXܒ̇ܚܢܝܢ ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܇
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚ̇ܙܝܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܕܡܬܝܕܥ . ܘܟܠ ܡܐ ܕܡܬ̇ܢܗܕ̇ ܟܠ ܕܝܘܩܢܐ ܗܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܇ ܐܦ ܢܘܗܪܐ ܡܟ̣ܢܫ ܘܡܦ̣ܢܐ ܠܘܬܗ ܇
DionAr:MystWritings . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܢܬ̣ ܐܝܟ ܕܐܝXܬܝܟX ²³ܐܢܬ ܇ ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ ܟܠ . ܟܠ ܘܢܐܒܕ . ܘܡ̇ܦܩ ܬܘܒ ܡܢܗ ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܩ̇ܪܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings . ܘܥܠ ܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ · ܕܒܗ ܬܘܒ ܆ ܥܠ ܥܠܡܐ ܡܬܝܕܥܢܐ̣ ܘܥܠ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ ²⁵⁵ܕܫܘܝܘܬܐ . ܀ ܀ ܪܝܫܐ ܕܥܣܪܐ̈ . ܥܠ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings . ܘܡ̣̇ܙܕܗܪ ܒܟܠ ܕܠܐ ܢ̇ܦܠ ܆ ܒܕܡܘܬ ܐܫܬܐ ܡܕܡ ܕܟܠ ܇ ܟܠ ܟܠ . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ