simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( 229 ) ܟܠ . ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings 1 7⬩dd 2ܝܠ̣ܬ ܟܠ XX X 8⬩
DionAr:MystWritings ܟܠ : X1ܪܫܝܬ ܟܠ X . X2ܛܟܝXܐ
DionAr:MystWritings 77XXdd 12ܠܝX Xܢ ܟܠ ܕܢܝܢܝܢ̈ XX .
DionAr:MystWritings X42ܩ⬩ XX1dd4ܡXܡܝܢܠܥܠ̈ Xܢ ܟܠ X 7⬩ X1ܝXX
DionAr:MystWritings ܒܚܝܠܐ ܕܡ̇ܥܠܝ |ܡܢ ܟܠ ܡܫܬܢܝܢܐ ܇ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦܐ ²¹³ܥܡ ܟܠ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܚܕܐ
DionAr:MystWritings ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܡܛܠܬܗ ²¹⁴ܗܘ̣ܐ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇ ܟܠ . ܀ ܘܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܟܠ . Xܡ ܚܒ̇ܫ
DionAr:MystWritings ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ
DionAr:MystWritings ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܚܝܕ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܕܐ̇ܡܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܆ ܟܠ ܫ̇ܘܪܝܐ̇ ܘܟܠ ܐܘܚܕܢܐ̣
DionAr:MystWritings ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܇ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܘܡܦ̣ܢܐ ܠܘܬܗ ܇ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚ̇ܙܝܐ
DionAr:MystWritings ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܥܩ̇ܪܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings . ܥܠ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܥܠ ܥܬܝܩ
DionAr:MystWritings ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ ܟܠ . ܘܡ̣̇ܙܕܗܪ ܒܟܠ