simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܗܢܘ
DionAr:MystWritings ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ . ܘܒܗ̇ ܟܘܠ
DionAr:MystWritings ܡܫܒܝܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܝ
DionAr:MystWritings ܬܫܬ̣ܟܚ ܡܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠ ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ
DionAr:MystWritings ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ ܟܠ ( ¹20 )
DionAr:MystWritings ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇ ܟܠ . ܀ ܘܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ
DionAr:MystWritings ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܟܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪܢ̈
DionAr:MystWritings ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ
DionAr:MystWritings ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ
DionAr:MystWritings ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ
DionAr:MystWritings ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ .
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܀ 5ܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܡܣܓܝܐ ܘܡ̇ܥܦܦܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ .
DionAr:MystWritings ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܛܒܘܬܐ ܥܠ̣ܬ ܟܠ ܇ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܒܚܢ̈
DionAr:MystWritings ܟܠܗ̇ ܬܫܬܘܬܦ ܥܡ ܟܠ ܚܕ ܡܐ ܪܡܫܬ̇ܘܬܦ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ⁴³ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܣ̣ܥܪ