simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܦܫܝܛܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܐܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܬܐ . ܘܢܛ̇ܪܐ ܟܠ ܒܬܚܘXܗ ܆ ²³⁷ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ ܗܘ ܟܠ ܘܒܗ ܩܐ̇ܡ .
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܬܝܐܝܬ ܇ ܒܝܕ
DionAr:MystWritings ܘܚܟܡܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܚܟܡܢ̈ : ܡ̇ܟܢܝܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܠܗܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܠܐ
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܘܡ̣ܨ ܝܬ ܟܠ ܘܣ̇ܥܪܬ ܟܠ ܆
DionAr:MystWritings ܐܠܗܐ Xܠܥܠ ܡܢ ܟܠ X XX ¹