simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܚܝܐ̈ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܫܝܬܐ . ܀
DionAr:MystWritings ܟܠ : X1ܪܫܝܬ ܟܠ X . X2ܛܟܝXܐ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ ܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܒܚܝܠܐ ܕܡ̇ܥܠܝ |ܡܢ ܟܠ ܡܫܬܢܝܢܐ ܇ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܦܪܫ̇ܝܢܢ ܘܫܒ̇ܩܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܇ ܕܢܬܡ̣ܨܐ ܠܡܕܥ
DionAr:MystWritings ܘܡ̇ܥܠܝܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܢܝܢ . ܘܥܒ̇ܪܐ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܀
DionAr:MystWritings ) ܘܐܟܙܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪ ܝܢܢ
DionAr:MystWritings ܕܪܚܡ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܚܝܕܬ ܟܠ ܇ ܒܛܒܘܬܗ̇ ܗ̇ܝ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܆ ܩ̇ܕܡ
DionAr:MystWritings ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ⁴³ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܣ̣ܥܪ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܙܒܢܐ̣ ܘܡܢ ܟܠ ܥܠܡܐ . ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܥ . ܘܠܐ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܐܝܬܝܝܐܝܬ ܒܛܒ̇ܐ
DionAr:MystWritings ܕܫܦܝܪ ܓܝܪ ܗ̇ܘܐ ܟܠ ܡܐ ܕܡܬܥ̣ܒܕ ܀
DionAr:MystWritings ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܫܠ̣ܝܐ̣ ܘܟܠ ܙܘܥܐ
DionAr:MystWritings ܕܗܢܐ ܫ̇ܠܡܐX² ܕܡ̇ܚܝܕ ܟܠ ܇ ²⁶⁷ܐܦ ²⁶⁸ܗܢܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܝ ܟܠ ܠܗܘܝܐ ܇ ܘܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܆ ܒܗ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̣ܫ