simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆ ܟܠ ܡܐ
DionAr:MystWritings 9ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ XXXdd 10dd
DionAr:MystWritings . ܘܟܠܗ ܬܘܒ ܟܠ . ܐܦ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings Xܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ddXX XX XXdd
DionAr:MystWritings ܡܣܓܝܐ ܘܡ̇ܥܦܦܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ .
DionAr:MystWritings ܘܣܥܘܪܘܬܗ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ
DionAr:MystWritings ܐܝܟ ܡܫܟܚ ܒܚܝܠ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܛܘܒܬܢܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܗܢܘ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢ̣ܚܐ ܟܠ ܡܕܡ ܠܦܘܬ ܛܟܣܗ
DionAr:MystWritings ܪܩܪܝܒ ܠܟܠ ܘܡܫܬܟܚ²²⁴ܡܢ ܟܠ ܆ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܐ̇
DionAr:MystWritings ܕܒܦܘܪܫܢܐ̣ ܘܒܪܚܘܩܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇
DionAr:MystWritings ܟܘܠ ܆ ܘܚ̇ܒܫ ܟܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܚܝܠܗ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܠܐ ܟܠ . Xܡ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings Xdd 1dd 3ܐܚܝX ܟܠ X XX 1dd
DionAr:MystWritings ܕܐܝܢܘܗܝ ܠܝX ܡܢ ܟܠ ܟܝܝẌ dd 15ܝX
DionAr:MystWritings ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪ̈ ܓܫܝܢ ܗܘ
DionAr:MystWritings 3 4ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܐܡܙܢ̈ ܝ 1X
DionAr:MystWritings ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܙܠܓ ܥܠ ܟܠ ܇ ܙܗܪܝܪܐ̈ ܥܒ
DionAr:MystWritings ܗܟܝܠ ܝܕܥ̇ ܐܠܗܐ ܟܠ ܆ ܠܘ ܒܣܘܟܠܐ