simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܡܫ̇Xܗ ܟܠ . ܘܐܟܚܕܐ ܟܠ̣
DionAr:MystWritings . ܘܡ̇ܩܦ̣ ܘܡ̇ܚܝܕ ܟܠ . ܘܐܣ̇ܪ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܦܫܛܗ ܫܘ̣ܝܐ ܥܠ ܟܠ . ܘܐܦ ܢܣܝܒܘܬܗ
DionAr:MystWritings ܐܦ ܚܕܐ ܘܥܠ̣ܬ ܟܠ . ܘܒܕ ܓܘܢ̣
DionAr:MystWritings ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ . ܘܒܗ̇ ܟܘܠ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܕܟܠ ܡܐ
DionAr:MystWritings ܝX 42ܗܘ ܠܒܪ ܟܠ . ܘܕܬܡܝܗܐ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܗ̇ܘ ܡܐ
DionAr:MystWritings ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ
DionAr:MystWritings ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܩ̣ܕܡ ܟܠ . ܘܟܠ ܒܗ
DionAr:MystWritings ܕܒܟܠ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ ܟܠ . ܘܟܠܗ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܐܦ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ . ܘܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈
DionAr:MystWritings 78ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܬܘܒ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܠܚ̇ܡ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܢܣܒܪܘܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܚܕܢܐ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܫܒ̇ܩܐ
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ( 229 ) ܟܠ . ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ ܟܠ . ܘܡ̣̇ܙܕܗܪ ܒܟܠ