simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ ܟܠ ( ¹20 )
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܠܐ ܟܠ . Xܡ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܟܠ . Xܡ ܚܒ̇ܫ
DionAr:MystWritings ܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܀ 5ܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܓܡܝܪܬܐ ܘܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ . ܀ 6ܕܡ̣ܝܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܪܡܘܬܐ ܡܒܥܕܐ ܡܢ ܟܠ . ܀ ܀
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ . ܀ ܀
DionAr:MystWritings ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇ ܟܠ . ܀ ܘܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܡܛܠܬܗ ²¹⁴ܗܘ̣ܐ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܢ ܟܠ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings . ܘܟܠܗ ܬܘܒ ܟܠ . ܐܦ ܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܡܬ̇ܥܩܒܢ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠ . ܐܦ ܠܐ
DionAr:MystWritings ܡܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܠ̣ܬ ܟܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܘܬ ܓܡܘܗܝ̈ ܕܗܢܐ ܟܠ . ܒܛܒܬܐ ܕܠܚ̇ܡܐ
DionAr:MystWritings ܟܠ . ܘܡܫ̇ܡܠܐ ܟܠ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܣ̣ܬܒܪܐ
DionAr:MystWritings ܐܝܟ ܡܫܟܚ ܒܚܝܠ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܛܘܒܬܢܐ
DionAr:MystWritings ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܘ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ