simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܡ̣ܚܐ ܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܒܗ
DionAr:MystWritings ܘܐܝܬܘܗ̣ܝ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܝXܥܢܘܬܐ . ܘܒܗ
DionAr:MystWritings ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ ܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܀
DionAr:MystWritings ܕܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆
DionAr:MystWritings ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116
DionAr:MystWritings 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ
DionAr:MystWritings : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܘܚ̇ܒܫ
DionAr:MystWritings ܠܟܠ ܘܡܒ̣ܥܕ ܡܢ ܟܠ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܓܘܢܐܝܬ
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܀
DionAr:MystWritings : ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ : ܗ̣ܝ
DionAr:MystWritings ܛܒܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚ̣ܝܢ̈ : ܘܪܡ̇ܬ
DionAr:MystWritings : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܕܪܡܘܬܗ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܛܠ
DionAr:MystWritings ܘܦܪܝܫ ܘܡ̇ܒܪܝ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܀
DionAr:MystWritings ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܗܢܘ
DionAr:MystWritings ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܗܘ ܟܠ ܡܕܡ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ . ܘܒܗ̇ ܟܘܠ
DionAr:MystWritings . ܘܠܗ̇ ܡܬܝܐܒ̣ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ .