simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܒܗ ܫ̇ܪܝܟܝܢ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܠܥܠ ܆ ܡܢ ܠܐ ܟܠ ܡܬܙܝܥܝܢܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܗܝܒ ܠܢ ܆ ܠܘܬ ܨ ܡ̣ܚܐ ܡ̇ܥܠܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܬܝXܥܢܘܬܐ . ܘܒܗ ܡܢ ܩXܝܡ ܚܒܝܫܝܢ ܥܡ ܟܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܆ ܟܠ X | X X¹⬩⬩⬩⬩ܡܛܠ ܕܡ̇ܒܪܝ ܗܘ ܡܢ ܟܘܠ . ܘܐܝܬܘܗ̣ܝ̣ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܀ ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܟܠ ܟܝܢܐܝܬ . ܟܕ ܡ̇ܥܠܝܐ ܫܟܝܢܬܗ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܡܝܐ ܇ ܀ ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܪܟܠܗܝܢ ܝܕܥܬܐ̈ : ܕܟܝܢܐ̈ ܟܠ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ ܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܒ̣ܥܕ ܗܘ ܘܡܒ̇ܪܝ̣ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܣܟܝܗܝܢ̈ ܆ ܓܠ̣ܝܐ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܟܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܝܕܥܬܐ̈ . ܀ 5ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܟܠ . ܀ 5ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܟܠ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܘܐܚܝܕ ܠܟܠ : ܘܩ̇ܕܝܡ ܠܟܠ ܘܡܒ̣ܥܕ ܟܠ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings : ܘܐܝܬܘܗܝ ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ : ܘܠܐ ܬܚܝܬ ܪ ܓܫܬܐ ܟܠ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܘܐܚܝܕ ܠܟܠ : ܘܩ̇ܕܝܡ ܠܟܠ ܘܡܒ̣ܥܕ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ . ܀ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡܪ ܢܢ : ܟܕ ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܝܢ ܥܠ ܟܠ ܫܘXܗ̣ ܘܕܠܐ ܟܘ̇ܢܝ ܡܬܚܘܝܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ : ܗ̣ܝ ܝܬܗ̇ ܛܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܪܠܡܐ̇X ܟܠ ܐܠܗܝܐ : ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚX ܠܐ ܡܬܝܕܥܢܐ : ܘܪܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܢܚ̣ܝܢ̈ : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܠܐ ܟܠ ܙܕܩ̇ ܕܢܫܬ̇Xܗܘܢ : ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܥܡ ܛܒܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܥܡ ܛܒܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚ̣ܝܢ̈ : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܕܐܨ ܡ̣ܚܘ ܒܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܡܥܠܝܐܝܬ : ܟܠ ܕܠܗ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܒܝܕ ܦܘܪܫܢܐ ܕܪܡܘܬܗ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ . ܀ ܕܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡ ܗܘ ܘܦܪܝܫ ܘܡ̇ܒܪܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܥܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܪܡܘܬ ¹¹ܛܒܘܬܐ ܆ ܠܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܀ ܕܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ . ܘܒܗ̇ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬܗܝܢ ܙܕܩ̇ ܕܬܫܬ̇ܒܚ⬩⬩⬩ X ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܗܘ
DionAr:MystWritings . ܘܒܗ̇ ܟܘܠ ܩܐ̇ܡ . ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗܘ̣ܬ ܡܐܬܝܐ̣ ܟܠ ܕܒܗ̇ ܗܘ ܟܠ ܡܕܡ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܘܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗܘ̣ܬ ܡܐܬܝܐ̣ ܘܩܘܝ̇ܡܐ ܕܟܠ . ܘܠܗ̇ ܡܬܝܐܒ̣