simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈· ܡܢ ¹ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܆ ܘܠܐ ܠܡܬ̇ܚܫܒܘ ܡܕܡ ܇ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܟܠ . ܀ ܠܝܕܥܬܗ̇ ܓܝܪ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܘܠ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇ . ܟܕ ܟܠ ܓܝܪ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܘܠ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇ . ܟܕ ܡܬܚܝܢܢ ܟܠ ܟܘܠ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܥ̇ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܥ ܟܠ ܇ ܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܥ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܘܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܬܪܥܝܢ̈ ܚܕ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܐܡܪܐ ܠܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܟܠ ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܘܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܠܝܢ̈ ܛ̇ܒܐ . ܀ ܀ |ܚܕ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚ̇ܝܕܢܐ ܪܟܘܠ ܡܐ ܟܠ ܕܠܐ ܡܐܡܪܐ ܠܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝX XX54ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܕܥܐ̇ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥ . ܘܡܠܬܐ̇ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܘܠܐ ܟܠ ܡܚ̇ܝܕܢܐ ܪܟܘܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ . ܘܟܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ( ¹¹0 ) ܓܡܝܪܐܝܬ ܟܠ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܕܟܠ ܆ ܗܘ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܦܐ̣ܐ ܠܛܒܘܬܗ̇ ܇ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܗ̣ܝ ܒܗ̇ ܆ ܡܨ ܡ̣ܚܐ ܗܝ ܙܠܝܩܗ̇ ܪܡ ܡܢ ܟܘܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܡ̇ܕܥ : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܆ ܢܫ̇ܒܚܝܘܗܝ ܟܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܀ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟܣ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܆ ܢܫ̇ܒܚܝܘܗܝ ܒܢܟܦܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܀ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟܣ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܕܥ : ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܫܬ ܪܝܫܝܢ̈ . ܘܡܫܘܬܦܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܡ ܟܣܝܘܬܗ̣̇ . ܟܠ . ܘܪܫܝܬܐ ܕܟܠ ܪܫܝܢ̈ . ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܠܝܐܝܬ̣ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬXܗܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ XX XX42ܐܒܗܘܬܐ ܟܠ ܬܘܒ ܡܛܠ ܝܕܝܥܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings XX XX42ܐܒܗܘܬܐ |ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . ܘܐܝܟ ܥܠ̣ܬܐ ܬܘܒ ܟܠ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬXܗܐ ܘܐܝܬܝܗ̇
DionAr:MystWritings ܛܟܣܝܢ̈ ܕܒܟܠ ܟܝܢܐ̈ . ܟܕ ܩ̇ܢ̣ܐ ܐܦ ܡܫܪܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܪܙܒܢܐ ܘܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܐ ܐܣܟܝܡ ܘܕܠܐ ܕܡ̣ܘ ܀ X ܀ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܆ ܠܗ̇ܝ ܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings X ܡܕܥ ܆ ܒܙܘܥܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ̈ ܇ ܕܙܠܝܩ̇ܐ ܡܨ̈ ܟܠ ܘܠܐ |ܚܫܘܫܐ . ܘܡܬܡܙ ܓܝܢ ܚܢܢ ܒܚܕܝܘܬܗ ⁶ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܒܗ ܫ̇ܪܝܟܝܢ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܠܥܠ ܆ ܡܢ ܠܐ ܟܠ ܡܬܙܝܥܝܢܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܗܝܒ ܠܢ ܆ ܠܘܬ ܨ ܡ̣ܚܐ ܡ̇ܥܠܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܬܝXܥܢܘܬܐ . ܘܒܗ ܡܢ ܩXܝܡ ܚܒܝܫܝܢ ܥܡ ܟܝܢܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܆ ܟܠ X | X X¹⬩⬩⬩⬩ܡܛܠ ܕܡ̇ܒܪܝ ܗܘ ܡܢ ܟܘܠ . ܘܐܝܬܘܗ̣ܝ̣ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܝܐ ܇ ܀ ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܟܠ ܟܝܢܐܝܬ . ܟܕ ܡ̇ܥܠܝܐ ܫܟܝܢܬܗ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܡܝܐ ܇ ܀ ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܪܟܠܗܝܢ ܝܕܥܬܐ̈ : ܕܟܝܢܐ̈ ܟܠ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚ̣ܒܫ ܡܢ ܟܠ ܆ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘܢܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܡܒ̣ܥܕ ܗܘ ܘܡܒ̇ܪܝ̣ ܐܦ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܒܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܣܟܝܗܝܢ̈ ܆ ܓܠ̣ܝܐ ܗܝ ܕܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܟܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܝܕܥܬܐ̈ . ܀ 5ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܟܠ . ܀ 5ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܟܠ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܘܐܚܝܕ ܠܟܠ : ܘܩ̇ܕܝܡ ܠܟܠ ܘܡܒ̣ܥܕ ܟܠ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings : ܘܐܝܬܘܗܝ ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ : ܘܠܐ ܬܚܝܬ ܪ ܓܫܬܐ ܟܠ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܘܐܚܝܕ ܠܟܠ : ܘܩ̇ܕܝܡ ܠܟܠ ܘܡܒ̣ܥܕ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ . ܀ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡܪ ܢܢ : ܟܕ ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܝܢ ܥܠ ܟܠ ܫܘXܗ̣ ܘܕܠܐ ܟܘ̇ܢܝ ܡܬܚܘܝܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ : ܗ̣ܝ ܝܬܗ̇ ܛܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܪܠܡܐ̇X ܟܠ ܐܠܗܝܐ : ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚX ܠܐ ܡܬܝܕܥܢܐ : ܘܪܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܢܚ̣ܝܢ̈ : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܠܐ ܟܠ ܙܕܩ̇ ܕܢܫܬ̇Xܗܘܢ : ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܥܡ ܛܒܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܥܡ ܛܒܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚ̣ܝܢ̈ : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܛܠ ܕܐܨ ܡ̣ܚܘ ܒܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܡܥܠܝܐܝܬ : ܟܠ ܕܠܗ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܒܝܕ ܦܘܪܫܢܐ ܕܪܡܘܬܗ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ . ܀ ܕܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܡ ܗܘ ܘܦܪܝܫ ܘܡ̇ܒܪܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܥܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܪܡܘܬ ¹¹ܛܒܘܬܐ ܆ ܠܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ . ܀ ܕܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ . ܘܒܗ̇ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬܗܝܢ ܙܕܩ̇ ܕܬܫܬ̇ܒܚ⬩⬩⬩ X ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܗܘ
DionAr:MystWritings . ܘܒܗ̇ ܟܘܠ ܩܐ̇ܡ . ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗܘ̣ܬ ܡܐܬܝܐ̣ ܟܠ ܕܒܗ̇ ܗܘ ܟܠ ܡܕܡ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܘܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗܘ̣ܬ ܡܐܬܝܐ̣ ܘܩܘܝ̇ܡܐ ܕܟܠ . ܘܠܗ̇ ܡܬܝܐܒ̣
DionAr:MystWritings ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܫܡܐ ܇ ܘܕܗܘ̣ܬ ܡ̇ܥܠܝܐ ܟܠ ܡܫ̇ܒܚ ܀ ܐܘ ܟܝ ܠܐ </page><page> ܗܘܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܡܫܒܝܝܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܝܟܐ ܬܘܒ ܪܗ̣ܢܘܢ ܚܟܝܡܝ̈ ܒܐܠܗܐ ܇ ܡܫXܗܝܢ ܠܗ̇ ܒܟܠ ܟܠ ܐܗܝܗ . ܘܚܝܐ̈ ܬܘܒ̣ ܘܢܘܗܪܐ . ܘܐܠܗܐ̣ ܘܫܪܪܐ . ܘܐܝܟ
DionAr:MystWritings ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ ܟܠ . ܟܕ ܬܢܐ̣ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܥܠ̣ܬܐ . ܟܠ ܒܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܕܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܗܟܢܐ ܬܫܬ̣ܟܚ ܡܡܠܟܐ ܥܠ
DionAr:MystWritings . ܟܕ ܬܢܐ̣ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܒܥܠ̣ܬܐ . ܘܒܪܫܝܬܐ̇ ܘܒܣܟܐ ܕܟܠ . ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܕܗܟܢܐ ܬܫܬ̣ܟܚ ܡܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠ ܆ ܘܒܗ̇ ܢܫܬ̣ܟܚ
DionAr:MystWritings ( ¹20 ) ܒܟܠ ܇ ܘܬܫܬ̇ܒܚ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܡܫܝXܝܝܬܐ ܟܠ ܕܟܠ . ܘܗ̣ܝ ¹³ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܕ ܡܚ̇ܝܕܐ ܥܡ ܟܠ̣ ܕܠܐ ܐܘܚܕܢ . ܟܠ ܕܟܠ ܇ ܘܢܛܘܪܬܐ ܬܘܒ ܘܡܬܪܣܝܢܝܬܐ ܇ </page><page> ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇
DionAr:MystWritings . ܘܒܕ ܓܘܢ̣ ܠܚܡܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܬ̇ܒܚܐ ܟܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܛܝ̇ܠܘܬܗ̇ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܚܕܐ ܘܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܛܘܦܣܐ̈ ܟܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܡ̇ܟܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܛܒܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫXܗܝܢ̈ ܇ ܘܣ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܛܘܦܣܐ̈ ܘܕܡ̣ܘܬܐ̈ ܇ ܐܘ ܟܠ ܇ ܡ̇ܟܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܛܒܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܕܢܚܝܢ̈ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܬܬܐܡܪ X5ܦXܩܙ . ܢܐ : X1ܦXܩXܢܐ̈ ⁸ ܟܠ ܢ̇Xܚ ܘܢܣܕܘܩ ܒܗ̇ ܪܫܝܥܐܝܬ : ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܚ̇ܝܕܐ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܢܬ̣ ܐܝܟ ܕܐܝXܬܝܟX ²³ܐܢܬ ܇ ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings ܆ ܟܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ ܩܢ̣ܝܐ . ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܓܝܪ ܝ̇ܠܘܕܬܐ ܟܠ ܡ̇ܚܐ . ܀ ܘܬܘܒ ܕܪܘܚܐ ܗܝ ܕܡ̇ܚܝܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܕܝܢ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
DionAr:MystWritings ܇ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܡܬܐܡܪܢ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܕܥܡܗܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܟܠ ܡܢ ܚܝܐ̈ . ܠܥܠ ܡܢ ܚܟܡܬܐ · ܘܟܠܗܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ̣ ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ . ܦܘܪܫܢܝܗ̇̈ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܟܣܝܐ̈ ܘܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ̈ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ : ܐܡܪ ܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̣ܚܝܕ : ܘܡܫ̣ܘܬܦ ܟܠ ܕܝܢ ܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܘܥܠ ܡܥܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܝܢ̈ ܆ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܟܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܬܘܒ̣ ܗ̇ܘ ܡܐ ܟܠ ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܬܘܒ̣ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܇ ( ¹27 ) ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ |ܕܒܟܠ . ܘܪܘ̇ܟܒܐ ܕܟܠ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ( ¹27 ) ܘܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ . ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ 5ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܒܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܡ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܇ ܥܡ ܗ̇ܝ ܚܕܝܘܬܐ ³⁹ܕܡ̇ܥܠܝܐ ܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܝܗ̇̈ ܕܐܝܬܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̇ܝX ⁴ܬܘܒ ܕܗܠܝܢ ܟܠ : ܕܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܚܘܠܛܢ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠ : ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܇ ܠܐ ܗܦܟܢ̈ ܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ ܇ ܘܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܚܕܐ ܥܠ ܚܒܪܬܗ̇ . ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܐܝܬܘܬ ܪܡܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܦ̣ܪܝܬ
DionAr:MystWritings ܚ̣ܕܝܘ ܒܝܕ ܛܒܘܬܗ̇ ܆ ܡܣܓܝܐ ܘܡ̇ܥܦܦܐ ܡܛܠ ܟܠ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ . ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܛܒܘܬܐ . |ܟܕ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܥܠ ܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܝ ܠܗ̇ . ܡܚܝܕܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܒܦܘܪܫܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܐܦ ( 129 ܟܠ ܠܥܠ ܝ ܡܢ ܟܠ ܚ̣ܕܝܘ ܒܝܕ ܛܒܘܬܗ̇ ܆ ܡܣܓܝܐ ܘܡ̇ܥܦܦܐ ܡܛܠ
DionAr:MystWritings ܇ ܕܒܗܝܢ ܡܫܬܒܚܢ̈ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܫܘܬܦܐ̈ ܘܡܫܬܘܬܦܢܐ̈ ܇ ܟܠ ܕܚܟܝܡܐ̈ . ܘܟܠܗܝܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܛܒܘܬܐ ܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܐ ܪܡܫܬ̇ܘܬܦ ܠܗ̇ . ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܒܚܕܐ ܡ̇ܢܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܟܠ : XX X1 X5ܐܝXܝ : XX1ܐܝXܝ ³⁸ </page><page> ܕܟܠܗ̇ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܬܫܬܘܬܦ ܥܡ
DionAr:MystWritings . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܟܠ . ܐܠܐ̣ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܝ ܡܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ⁴³ܟܝܢܐ̈ ܇ ܘܣ̣ܥܪ ܘܚܫ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܐܟܘܬܢ ܒܟܠܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܇ ܕܠܗ̇ ܣ̣ܥܪX⁴ܗܘܐ ܐܦ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܐܟܘܬܢ ܇ ܗ̇ܘ ܟܠ ܦܐ̣ܝܬ ܠܐܠܗܐ ܇ ܕܒܟܠܗ̇ ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܪܪܡܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܇ ܒܣܝܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ . ( 131 ) ܟܠ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܕܐܬܡ̣ܨ ܝܢ ܚܢܢ X ܐܝܚܝܕܐܝܬ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܙܘܥ̇ܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܇ ܐܝܟ ܕܝܠܦܢܢ ܡܢ ܟܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܪܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܐܬܚ̇ܝܕܢܢ ܒܫܬܩܐ ܇ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥ̣ܢ̈ ܘܟܠ ܟܝܢܐ̈ . ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܢܫܡܗܝܗ̇ ܠܟܣܝܘܬܐ ܟܠ ܘܒܐܝܬܘܬܗܝܢ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܡܕܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ ܀ ( 132 ) ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܡܒܘܥܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ : ܒܪܐ ܟܠ ܕܕܒܐ̇ ܚܬܝܬܐܝܬ ܇ ܠܥܠ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ̇ ܪܡܘܬܐ ܡܒܥܕܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܝܗܝܒܐ ܠܢ ܘܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܬܘܒ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܇ ܕܡܫܗ̇ ܐܦ ܟܠ ܡܢ ܪܝܫܘܬ ܐܒܗܘܬܐ ܘܪܝܫܘܬ ܒܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܒ̇ܪܝܐ ܘܪܡܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܢܛ̇ܪܐ : ܟܕ ܗ̣ܝ XXX1ܠܗܘܢ ܙܒܗܘܢ ܘܩܙ . ܡܝܗܘܢXܡܠܐܟܐ̈ ܟܠ ܥܠ̣ܬܐ ܘ ܓܡܘܪܬܐ ܕܟܠ : ܗ̇ܝ ܕܠܡܢܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܥܡܗ̇
DionAr:MystWritings ܘܡ̇ܢܬܐ : ܟܕ ܐܦ ܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܩܕܝܡܐ ܠܗܝܢ ܆ ܓܡܝܪܬܐ ܟܠ : ܘܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܒ ܟܘܠܐ ܘ̇Xܢܬܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܒܫܐ ܒܗ̇
DionAr:MystWritings ܓܡܝܪܘ̣ ܘܡܢ ܟܠ ܫܘܡ̇ܠܝ . ܐܦ ܐܕܫܐ ܬܘܒ ܒ̇ܪܐ ܐܕܫܐ̈ ܟܠ ܓܡܘܪܬܐ . ܘܠܐ ܓܡܝܪܬܐ ܬܘܒ ܒܓܡܝܪܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܫܘܡ̇ܠܝ . ܐܦ ܐܕܫܐ ܬܘܒ ܒ̇ܪܐ ܐܕܫܐ̈ ܒܗ̇ܢܘܢ ܪܪܠܐ ܐܪܫ̇ܐ ܟܠ ܓܡܝܪܬܐ ܬܘܒ ܒܓܡܝܪܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܓܡܝܪܘ̣ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܕܫܝܢ̈ . ܘܐܘܣܝܐ ܕܩܕܝܫܐܝܬ ܫ̇ܪ̣ܝܐ ܒܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܟܠ ܐܪܫ̇ܐ . ܘܕܠܐ ܐܕܫܐ ܬܘܒ ܒܐܕܫܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܣ̈ ܬܘܒ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܝ . ܘܗ̣ܝ ܡܬܚܡܐ ܟܠ . ܘܐܘܣܝܐ ܕܩܕܝܫܐܝܬ ܫ̇ܪ̣ܝܐ ܒܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܝܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ . ܘܡܫܘܚܬܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̣̈ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܐܪܟܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ ܆ ܟܕ ܡ̇ܥܠܝܐ ܘܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܒܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܕܝܢ ܢܬ̣ܚܢܢ ܕܐܡܪ ܝܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܡܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܫܪܪܐ ܘܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܚܒ̇ܫܬ ܠܟܠ . ܚܢܢ ܡܕܝܢ ܢܡܬܘܚ ܢܦܫܢ ܒܝܕ ܨ ܠܘܬܐ ܆ ܠܘܬ ܟܠ ܘܒܟܠ ܪܘܟܐ ܆ ܛܒ ܣ̇ܓܝ ܚܣܝܪܐ ܇ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨܐ ܗܘܐ ܇ ܛܒܘܬܗ̇ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܬܐ ܇ ܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܐܘܗܝ ܆ ܕܢܫܒ̇ܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܪܝܫܝ̈ ܟܗܢܐ̈
DionAr:MystWritings ܦܪܘܣ ܆ ܠܐ ܐܬ̇ܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܕܐ ܡܛܠ ܢܟܦܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇ ܟܠ ܕܥܠ ܫܪܪܗ ܕܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܢܫܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܓܘܢܐܝܬ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܬܐ̇X ܇ ܡܢ ܡܠܦܢܢ ܟܠ ܒܠܚܘܕ ܒܥܘܩܒܐ̈ ܩܛܝܢܐ̈ ܇ ܪXܒ̇ܚܢܝܢ ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܇
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܢ̈ ܇ ܟܕ ܦܪܫ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܟܠ . ܕܠܗ̇ ܣܝܡܝܢ ܡܡܠܠܝ̈ ܥܠ ܐܠܗܐ ܇ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܡܪܡܪ̣ܡܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܐܝܟ ܕܡܣ̣ܬܒܪܐ ܠܝ ܆ ܠܗ̇ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗܝܢ̈ ܇ ܟܕ ܦܪܫ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܗ ܇ ܨ ܡ̣ܚܐ̈ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܥܡܘܛܐ ܇ ܒܗ̇ ܒܐܝܬܘܬܗ̇ ܐܝܬܝܝܐܝܬ ܇ ܡܫ̇̇Xܐ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܫܘܚ̇ܠܦܐ ܇ ܪܪܪ . ܐ ܘܠܐ ܩܐ̇ܡ ܒܚܕܐ ܇ ܘܡ̣ܨ ܛܠܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܢ ܟܠ ܘܡ̇ܘܬܐ ܇ ܘܗܘܠܐ ܘܡܘ̇ܠܕܐ ܇ ܘܡ̇ܥܠܝܢ ܣܝ̣ܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܕܡܢܗ̇ ܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܐܦ ܕܘܡ̣ܝܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܇ ܕܢܚ̇ܘܘܢ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢܗ ܕܡܒܘܥܐ ܕܛܒܘܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ܛܒܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܕܢܗܘܝܢ̈ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܣܬ̇ܟܠܢܝܬܐ ܟܠ ܕܒܢܦܫܬܐ̈ ܇ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܡܛܠ ܛܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings : X1ܪܫܝܬ ܟܠ X . X2ܛܟܝXܐ : X1ܛܟܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ⁸ X X2 . ܟܠ ⁷⁸ X2ܛܘܒܬܢܘܬܐ : X1ܛܘܒܬܢܐ̈ XX . X2ܪܝܫܐܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings X . X2ܛܟܝXܐ : X1ܛܟܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ⁸ X X2 . ܘܢܩܒܢ : ܟܠ : X1ܛܘܒܬܢܐ̈ XX . X2ܪܝܫܐܝܬ ܡܢ ܟܠ : X1ܪܫܝܬ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܘܗܝ ܛܒ̇ܐ . ܘܡܬ̇ܚܪܐ ܐܦ X⁷ܗ̣ܘ ܟܐܡܬ ܠXܗܘܐ |ܒܗ ܟܠ ܆ ܐܦ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܡܬ̇ܝܐܒ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings : ܡܢܗܝܢ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܘܩܫܝܫܬܐ̈ : ܘܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܟܠ ܕܡܢܗ . ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܛܒܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܡ̣ܨܐ ܠܡܬ̇ܢܗܪܘ ܘܒ̇ܪܝܐ ܘܡܚܝ̣ܐ ܘܐܚܕܐ ܘܡܫܡܠܝܐ : ܟܠ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܬܚܬܝܬܐ̈ ܥܒܪܢ̈ ܠܚܘܕܪܗ̇ : ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ̣ܗܪܐ
DionAr:MystWritings . ܘܦܫ̇ܛ ܬܘܒ ܨ ܡܚܐ̈ ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܆ ܥܠ ܟܠܗ ܟܠ ܠܟܠ ܡܐ ܕܡ̣ܨܐ ܕܢܩ̇ܒܠ ܢܘܗܪܗ . ܘܦܪܝܣ ܢܘܗܪܗ̣ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܣܟܐ ܕܝܠܗ : ܘܡܬ̇ܝܐܒ ܠܗ ܟܘܠ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܝܠܐ̈ ܟܠ ܘܡܬ̣ܢܛܪ : ܘܬܘܒ ܠܡ ܕܟܠ ܡܛܠܬܗ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܬܦ̣ܢܐ ܠܘܬܗ