simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈· ܡܢ ¹ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܆ ܘܠܐ ܠܡܬ̇ܚܫܒܘ ܡܕܡ ܇ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܟܠ . ܀ ܠܝܕܥܬܗ̇ ܓܝܪ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܘܠ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇ . ܟܕ ܟܠ ܓܝܪ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܘܠ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇ . ܟܕ ܡܬܚܝܢܢ ܟܠ ܟܘܠ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܥ̇ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܥ ܟܠ ܇ ܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܡܕܥ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ ܇ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܘܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܗܘܢܝܢ̈ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܬܪܥܝܢ̈ ܚܕ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܡܐܡܪܐ ܠܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܟܠ ܘܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܬܘܡ ܡܢ ܟܘܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܠܝܢ̈ ܛ̇ܒܐ . ܀ ܀ |ܚܕ ܗܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚ̇ܝܕܢܐ ܪܟܘܠ ܡܐ ܟܠ ܕܠܐ ܡܐܡܪܐ ܠܟܠ ܡܠܝܢ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝX XX54ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܕܥܐ̇ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥ . ܘܡܠܬܐ̇ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܘܠܐ ܟܠ ܡܚ̇ܝܕܢܐ ܪܟܘܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ . ܘܟܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܘ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ( ¹¹0 ) ܓܡܝܪܐܝܬ ܟܠ ܥܠ̣ܬܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܕܟܠ ܆ ܗܘ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܦܐ̣ܐ ܠܛܒܘܬܗ̇ ܇ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܗ̣ܝ ܒܗ̇ ܆ ܡܨ ܡ̣ܚܐ ܗܝ ܙܠܝܩܗ̇ ܪܡ ܡܢ ܟܘܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܡ̇ܕܥ : ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܆ ܢܫ̇ܒܚܝܘܗܝ ܟܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܀ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟܣ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܆ ܢܫ̇ܒܚܝܘܗܝ ܒܢܟܦܘܬܗ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܀ ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܟܣ̣ܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܕܥ : ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܫܬ ܪܝܫܝܢ̈ . ܘܡܫܘܬܦܢܝܬܐ ܕܛܒܬܐ̈ ܕܥܡ ܟܣܝܘܬܗ̣̇ . ܟܠ . ܘܪܫܝܬܐ ܕܟܠ ܪܫܝܢ̈ . ܟܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܥܠܝܐܝܬ̣ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬXܗܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ XX XX42ܐܒܗܘܬܐ ܟܠ ܬܘܒ ܡܛܠ ܝܕܝܥܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܡܦܪܝܢܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings XX XX42ܐܒܗܘܬܐ |ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . ܘܐܝܟ ܥܠ̣ܬܐ ܬܘܒ ܟܠ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬXܗܐ ܘܐܝܬܝܗ̇
DionAr:MystWritings ܛܟܣܝܢ̈ ܕܒܟܠ ܟܝܢܐ̈ . ܟܕ ܩ̇ܢ̣ܐ ܐܦ ܡܫܪܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܪܙܒܢܐ ܘܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܐ ܐܣܟܝܡ ܘܕܠܐ ܕܡ̣ܘ ܀ X ܀ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܡܦܠܓܬܐ̈ ܆ ܠܗ̇ܝ ܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings X ܡܕܥ ܆ ܒܙܘܥܐ̈ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ̈ ܇ ܕܙܠܝܩ̇ܐ ܡܨ̈ ܟܠ ܘܠܐ |ܚܫܘܫܐ . ܘܡܬܡܙ ܓܝܢ ܚܢܢ ܒܚܕܝܘܬܗ ⁶ܪܡ̇ܬ ܡܢ