simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈· ܡܢ ¹ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐܝܬ ܐܬ̣ܟܪܙ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܆ ܘܠܐ ܠܡܬ̇ܚܫܒܘ ܡܕܡ ܇ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ