simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆ ܟܠ ܡܐ
DionAr:MystWritings ܕܪܒܐ̇ ܘܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܠ ܚܝܠ . ܐܘ
DionAr:MystWritings ܓܡܝܪܬܐ ܘܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ . ܀ 6ܕܡ̣ܝܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܟܠ ܓܡܝܪܘ̣ ܘܡܢ ܟܠ ܫܘܡ̇ܠܝ . ܐܦ
DionAr:MystWritings ܐܟܚܕܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ( 227
DionAr:MystWritings ܦܪܫ̇ܝܢܢ ܘܫܒ̇ܩܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܇ ܕܢܬܡ̣ܨܐ ܠܡܕܥ
DionAr:MystWritings ܕܪܡܘܬܗ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܘܡܛܠ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܇ ܐܦ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܦܪܫܝܢ̈ ܘܢܣ̇ܒܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܒܘܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܥܘܘܟܐ̈
DionAr:MystWritings ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܇ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܡܬܝܕܥܐ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܢܚܙܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ̇
DionAr:MystWritings ܘܬ ܓܡܘܗܝ̈ ܕܗܢܐ ܟܠ . ܒܛܒܬܐ ܕܠܚ̇ܡܐ
DionAr:MystWritings ܟܕ ܡ̇ܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ |ܡܕܡ ܕܡܬ̇ܒܣܡ ܒܫܘܬܦܘܬܐ
DionAr:MystWritings ܠܥܠ ܝ ܡܢ ܟܠ ܚ̣ܕܝܘ ܒܝܕ ܛܒܘܬܗ̇
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܠܐ ܕܠܐ
DionAr:MystWritings ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܟܠ ܘܒܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܦܫܝܛ
DionAr:MystWritings ܠܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ̣
DionAr:MystWritings ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇ ܟܠ . ܀ ܘܗܠܝܢ
DionAr:MystWritings ܟܠ . ܘܡܫ̇ܡܠܐ ܟܠ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ