simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܛܒܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܕܢܗܘܝܢ̈ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܣܬ̇ܟܠܢܝܬܐ ܟܠ ܕܒܢܦܫܬܐ̈ ܇ ܕܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܡܛܠ ܛܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܟܠܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ ܩܢ̣ܝܐ . ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܓܝܪ ܝ̇ܠܘܕܬܐ ܟܠ ܡ̇ܚܐ . ܀ ܘܬܘܒ ܕܪܘܚܐ ܗܝ ܕܡ̇ܚܝܐ . ܐܠܐ ܐܦ ܕܝܢ ܡܪܘܬܐ ܕܥܠ
DionAr:MystWritings ܐܟܚܕܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ( 227 ) ܒܬܪܒܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪܢ̣̈ ܟܠ ܣܟܝܢ̈ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܚܒܫ ܐܘ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܢ ܡܫ . ܡ . ܐܠܐ ܡܬܝܚ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܛܒܢ̈ dddd 6 X165ܝ XX 1X 2⬩0dd 20ܣܝ̣ܙ ܬ ܛܒܬܐ̈ X 1⬩2 ܟܠ ܒܙ̈ ܐ XX ddX138 X XX ¹ 2⬩dd 12XXdd 13ܛܒܬܐ ܪܝܫܝܬ
DionAr:MystWritings ܢܝܪܐ̈ ܨ ܒܝܢܝܐ̈ ܇ ܘܚܒ̣Ẍ ܗܢܝܐܐ̈ ܕܪܚܡ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚܝܡܐ ܬܘܒ ܡܢ ܟܠ ܘܡܬܝܐܒ ܠܗ̇ ܟܘܠ ܇ ܘܪܡܝ̣ܐ ܥܠ
DionAr:MystWritings . ܐܠܐ ܐܦ ܣܟܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܠ · ܟܠ ܕܟܠ . ܫܘ̇ܠܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܡܛܠܬܗ ²¹⁴ܗܘ̣ܐ
DionAr:MystWritings ܣܘܟܠ ܆ ܘܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܕ ܓܘܢ ܕܠܐ ܡܬ̇ܥܩܒܢ ܟܠ ܪܝܕܥ̣ ܠܐܠܗܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕܥܗ ( 63 ) ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܗܘܘ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܡܪܢ̈ ܥܠܝܗ̇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܟܠ ܬܘܒ ܢܪܚܩܘܢ ܡܢܗ̇ ܚܬܝܬܐܝܬ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝ . Xܥܢ̈ X10 1-1 X128 13 XX XX ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ 10 X111 8ܝ XX ¹ 3 54ܬܫܒܝܬܐ̈ dd 12 1-3ܝX X ¹ 1 77ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܚܝܕ ܡܢ ܨ ܡܚܘܗܝ̈ . X 13ܘܒܕ ܓܘܢ̣ ܐܦ ܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܟܠ ܕܡܬ̇ܢܗܕ̇ ( 149 ) ܘܟܠ ܡܐ ܕܡܫ̇ܬܚܢ . ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆
DionAr:MystWritings . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܟܠ . ܐܠܐ̣ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܝ ܡܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܟܝܢܐ̈ ܡܠܝܠܐ̈ ܘܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗܘ̣ܬ ܡܐܬܝܐ̣ ܘܩܘܝ̇ܡܐ ܕܟܠ . ܘܠܗ̇ ܡܬܝܐܒ̣
DionAr:MystWritings ܐܝܬXܘܗܝX . . . [ ܒܡ̇ܥܠܝܘܬܗ . X . . . X ܕܝܢ ܪܗܠܝܢ ܢܣ̇ܒX ܟܠ X X205 8--206 2ܘܬܘܒ ܠܒܪ ܡܢ XܟXܠ X . . . X ܘܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܦܐ̣ܐ ܠܛܒܘܬܗ̇ ܇ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܗ̣ܝ ܒܗ̇ ܆ ܡܨ ܡ̣ܚܐ ܗܝ ܙܠܝܩܗ̇ ܪܡ ܡܢ ܟܘܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܥܠ
DionAr:MystWritings . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܆ ܟܠ . ܀ ܡܕܝܢ ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܟܠ . Xܡ ܚܒ̇ܫ ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܟܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ |ܕܒܟܠ . ܘܪܘ̇ܟܒܐ ܕܟܠ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ( ¹27 ) ܘܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ . ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܐܩܝܡ . ܐܦ ܪܝܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܆ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܕܩ̣̇ܕܡ ܒ̣ܪܐ . ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܢܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܕܢܚ̣ܝܢ̈ : ܘܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܆ ܐܦ ܗ̣ܢܝܢ ܠܐ ܟܠ ܙܕܩ̇ ܕܢܫܬ̇Xܗܘܢ : ܕܐܬ̇ܚܝܕܘ ܥܡ ܛܒܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ 6ܕܡ̣ܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܐܡܪ ܐ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܟܠ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗ ܚܕܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ