simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܘܣ̇ܥܪܬ ܟܠ ܆ ܐ̇ܝܟܢܐ ܡ̣ܨܐ ܡܫ . ܡ ܠܡܫXܥܪ ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ XX ܟܠ ܓܝܪ ܕܛܒܬܐ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ : ܘܗ̣ܝ ܗܝ ܡ̣ܠܟܐ ܕܟܠ ܘܡ̣ܨ ܝܬ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ ܓܝ̣ܪ ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ ܩ̇ܕܡ ܚ̇ܒܫ ܚܪ . . ܘܟܠ̣ ܒܗ ܟܠ ܟܘܠܝܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܡ̇ܢܬܐ . ܝ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ .
DionAr:MystWritings ܕܢܝܢܝܢ̈ XX . X X2X 9ܢX . XX 9dd 6dd XX1ܫܢܬܐ X X42ܩ⬩ ܟܠ X198ܝܠܝܝ̈ XXܝܢܐ XX Xܢ̇ XX 1dd 1dd 77XXdd 12ܠܝX Xܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܒܛܒ̇ܐ ܇ ܐܦ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܛܒ̇ܐ ܐܬܩܝܡ : ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܛܒ̇ܐ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܦܘܪܫܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܪܚܝܩܢ̈ ܡܢܗ ܝܬܝܪ ܇ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܟܠ ܥܠܘܗܝ . ܡܐ ܕܦܪܫ̇ܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܝܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܚܝܐ̈ . ܘܟܠ ܚܝܝܢ̈ ܘܟܠ ܙܘܥܐ ܚ̇ܝܐ̣ ܟܠ ܩܢܘXܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܚܝܢܐ ܘܡܩ̇ܝܡܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܫ . ܥ : ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܣ̈ : ܘܚ̇ܒܫ ܠܟܠ ܟܠ ܕܡ̇ܥܠܝ ܗܘ ܘܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܝܕܥܢ̈ ( 116 ) ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܒܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܦܫܝܛ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܩ̣ܝܡܢܐ̣ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ( 214 ) ܘܠܐ ܡ̣ܨ ܛܠܐ ܆ ܐܠܐ̣ ܐܦ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ
DionAr:MystWritings . ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡ̇ܦܠܓܝܢܢ ܠܗܘܢ ܠܫܘܬܦܘܬܐ̈ ܇ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܡܐ ܪܥܠ ܥܠ̣ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܐܡܪ ܝܢ ܇ ܗ̇ܝ ܕܒܚܕܐ ܚ̇ܒܫܐ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̣ܫ . ܘܩ̣ܕܡ ܕܢܗܘܘܢ ܡܠܐܟܐ̣̈ ܝܕ̇ܥ ܗܘܐ ܟܠ ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܆ ܒܗ̣
DionAr:MystWritings ܇ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܡܬܝܕܥܐ ܠܗܘܢܐ̈ ܇ ²⁶ܡܐܬܝܬܗ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܘܝܕܥܬܐ̈ ܡܫ . ܡ ܇ ܕܣܝܡܢ̈ ܠܬܚܬ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings : ܡܢܗܝܢ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܘܩܫܝܫܬܐ̈ : ܘܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܟܠ ܕܡܢܗ . ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܛܒܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܒܗ̇ܝ ܕܩܪܝܒ ܠܟܠ ܆ ܟܕܚܒ̇ܫ ܠܟܠ ܡ̇ܥܠܝܐܝܬ ܇ ܘܚܦܝܛ ܥܠ ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܝ ܟܠ ܠܗܘܝܐ ܇ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܘܒܛܝܠ ܠܗ ܣܓܝܐܝܬ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܘܡܬܝܐܒ ܠܗ̇ ܟܘܠ ܇ ܘܪܡܝ̣ܐ ܥܠ ܟܠ ܢܝܪܐ̈ ܨ ܒܝܢܝܐ̈ ܇ ܟܠ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܠܐ ܚܠܝܛܐ ܒܗܝܢ̈ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܚܝܡܐ ܬܘܒ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ Xܠܐ ܡܬܝܙ . ܥ X 10 X111 8ܝ XX ¹ 3 54ܬܫܒܝܬܐ̈ dd 12 ܟܠ ¹dd 4 1ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܝ . Xܥܢܘܬܐ XX112 8 XX ¹¹ܡ̇ܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ ܇ ܘܒܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܬܪܥܝ . ܘܟܠ ܚܫܒܬܐ̣ ܘܟܠ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆
DionAr:MystWritings ܇ ܘܢܣ̇ܩ ܠܗ ܬܫܒܚܬܐ̈ ܀ X ܓ . ܪܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܆ ܕܐ̇ܝܢܐ ܟܠ ܙܕܩ̇ ܕܢܬ̇ܚܝܕ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ XXXdd 10dd 8XXdd 1 X134ܠܥܠ ܡܢ ܡܠ̣ܝܘܬܐ X1 ܟܠ X2 . 13dd 3ܐܝܢܝܝܢܐ XX X¹ 6 XX 18X 9ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܐ̇ ܘܠܐ ܡܬ̇ܥܩܒܢܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܠܗ . ܀ ܒܗܕܐ ܟܠ ܡܫܬ̇Xܗ ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܘܠܗ̇ܘ ܪܩܪܝܒ ܠܟܠ ܘܡܫܬܟܚ²²⁴ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܡ̇ܢܛܪ ܒܗ̣ ܟܘܠ . ܕܠܐ ܢܬܦ̣ܪܫ ܡܕܡ ܘܢܬ̣ܦܣܩ ܘܢܐܒܕ . ܟܠ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܕܠܒܝܟ ܒܟܠ̣ ܘܡܫ̇ܪܪ ܒܟܘܠ . ܘܡܣ̣̇ܬܬ ܘܡ̇ܚܝܨ