simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings · ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܘܬ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܬܘܒ̣ ܗ̇ܘ ܡܐ ܟܠ ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕܟܠܗ̇ ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ²X⁵ܟܡܐ ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܕ . ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܡܬܪܚܩܝܢ ܡܢ ܚܪ . ܆ ܟܠ ܠܚܘܕܐܝܬ . ܘܟܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ̈ ܡܚ̇ܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܒܚܕ ܇
DionAr:MystWritings ܒܟܠ̣ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܒܠܝܠܐ . ܕܒܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܟܠ ܘܕܟܠܗ ܝ ܫܠܡܐ . ܘܕܗ̇ܘ ܬܘܒ ܕܡܦ̣ܠܓ ܒܟܠ . ܘܗ̣ܘ ܡܡ̇ܙ ܓ
DionAr:MystWritings ܒܬܚܘXܗ ܆ ²³⁷ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܚܒܝܟ ܘܒܠܝܠ ܗܢܐ ܟܠ ܀ ܟܠܡܕܡ ܓܝܪ ܡܛܟܣܐ ܘܡ̇ܬܚܡܐ ܟܐܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܘܢܛ̇ܪܐ