simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ |ܕܒܟܠ . ܘܪܘ̇ܟܒܐ ܕܟܠ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ( ¹27 ) ܘܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ . ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܒܕ ܓܘܢ̣ ܠܚܡܐܝܬ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܫܬ̇ܒܚܐ ܟܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܛܝ̇ܠܘܬܗ̇ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܚܕܐ ܘܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings ܐܠܗ· ܘܛܒܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ . ܘܫܘܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܪܝܫܝܢ̈ ܆ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܆ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥ̣ܢ̈ ܘܟܠ ܟܝܢܐ̈ . ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܢܫܡܗܝܗ̇ ܠܟܣܝܘܬܐ ܟܠ ܘܒܐܝܬܘܬܗܝܢ ܆ ܠܥܠ ܡܢ ܡܕܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܐܣ̇ܪ ܗܠܝܢ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܆ ܒܝܕ ܡܨ ܥܝܬܐ̈ ܥܡ ܪܝܫܝܬܐ̈ ܇ ܟܠ ܦܫܝܛܐ ܘܡܚ̇ܝܕܢܐ ܆ ܕܠܐ ܚܒܝܟ ܒܟܠ . ܘܡ̇ܩܦ̣ ܘܡ̇ܚܝܕ
DionAr:MystWritings ܣܟܝܢ̈ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܚܒܫ ܐܘ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܢ ܡܫ . ܡ . ܐܠܐ ܡܬܝܚ ܥܠ ܟܠ ܠܟܠܗ̇ ܠܐ ܡܣ̇ܬܝܟܢܘܬܐ . ܘܦܫܝܛ ܡ̇ܥܠܝܐܝܬ̣ ܠܒܪ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܠܠܢ̈ Xܘܠܗܠ X XX 213 2 ܝ⬩ XX Xdd 5dd 41ܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܟܠ 54ܠܥܠ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܕܟܠ ܪܫܝܢ ܢ̇XXXX ܗ̇ܘ ܪܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܩܕܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܀ ܟܠ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܝܬܝܗ̇ . ܀ 4ܡܢ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦ ܚܝܠܐ̈ ܕܡܝܝ̈ ܟܠ . ܩ ܗܟܢܐ ܠܡܐܡܪ ܆ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܆ ܡܢ ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܐ ܠܚ̇ܡ ܠܗ ܣܟ ܡܕܡ ܇ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܥܬܐ̇ ܘܠܐ ܫܘ̇ܠܡܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܡ̣ܨܐ ܠܡܬ̇ܢܗܪܘ ܘܒ̇ܪܝܐ ܘܡܚܝ̣ܐ ܘܐܚܕܐ ܘܡܫܡܠܝܐ : ܟܠ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܬܚܬܝܬܐ̈ ܥܒܪܢ̈ ܠܚܘܕܪܗ̇ : ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ̣ܗܪܐ
DionAr:MystWritings ܡ̣X ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫ̇ . ܥ . ܐܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܠܗ̣ ܡܢ ܬܘܩܢܐ̈ ܟܠ ܠܐ ܗܘܐ ܟܝܢܗ . ܡܛܠ ܕܒܗܕܐ̣ ܠܐ ܡܬ̣ܕܪܟ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܥܠܡܐ : ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬܐ ܪܟܠ ܆ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܬܢܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪ ܝܢܢ : ܕܐܦ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܩܢܘXܗ̇ ܕܢܗܘܐ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܚܕ̣ ܟܠ ܥܡ ܚܕ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚ̇ܘܝܕܗ ܕܒܟܠ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ ܟܠ . ܘܟܠܗ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܘܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܩ̣ܕܡ ܟܠ . ܘܒܗ̇ ܟܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬܗܝܢ ܙܕܩ̇ ܕܬܫܬ̇ܒܚ⬩⬩⬩ X ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܗܘ
DionAr:MystWritings . ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ |ܬܘܒ . ܟܕ ܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܘܠܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܠ . ܘܒܕ ܓܘܢ̣ ܚܕܐ ܡܫܬ̇ܒܚܐ ܐܠܗܘܬܐ ܝX 49ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪܢܚܝܢ̈ ܘܒܗ̇ܘ ܡܐ | ⁶ܪܠܐ ܡܬܚ̣ܙܐ ܠܓ̇X ܘܠܐ ܡܬܡ̣ܝܫ ܇ ܟܠ ܇ ܘܡ̣ܨ ܡܚ ܡܢܗܘܢ XX 77ܒܥܡܛܢܐ ܥܒܝܛܐ ܇ ܙܠܓ̣ܐ ⁵ܪܪܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܟܝܝẌ dd 15ܝX XX Xdd 8dd 42ܠܝX ܡܢ ܐܝܬܝܐܝܬ Xdd 5 ܟܠ 12ܝX XX Xdd 4 40ܡܝܬܪܬܐ XX 11ܗ̇ܘ ܕܐܝܢܘܗܝ ܠܝX ܡܢ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܩ̈ ddܝ dd 9--10 X126dd 15X· XX X 11dd 8ܝX5 Xdd ܟܠ 15ܝ X114dd 4X·dd XX Xdd 3dd 4 XX X 1 27 Xdd 10ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ²⁶⁷ܐܦ ²⁶⁸ܗܢܐ ܚܕ ܪܘܟ̇ܒܐ ܠܐ ܡܫܬ̇ܪܝܢܐ ܕܟܠ ܇ ܩܐ̇ܡ ܟܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܝܕܥܬܐ . ܡܛܠܬܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܫ̇ܠܡܐX² ܕܡ̇ܚܝܕ