simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܡܐ ܪܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܠܝܝܢ̈ ¹X⁷ܘXܒXܟܠ ¹X⁸ܙܘܥܝܢ
DionAr:MystWritings ܕܪܚܡ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܚܝܕܬ ܟܠ ܇ ܒܛܒܘܬܗ̇ ܗ̇ܝ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈
DionAr:MystWritings ܐܠܗܝܬܐ ܪܪܡܐ ܡܢ ܟܠ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܇
DionAr:MystWritings ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܪ̈ ܓܫܝܢ ܗܘ
DionAr:MystWritings ܛܒܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘܐ̣ ܟܠ ܡܫ . ܡ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܛܟܣܝܢ̈ ܕܒܟܠ ܟܝܢܐ̈
DionAr:MystWritings ܕܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܠ ܆ ܠܐ ܡ̣ܨ
DionAr:MystWritings ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ
DionAr:MystWritings ܘܣܝ̣ܡܐ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܘܠܘܬܗ ܬܘܒ ܚܐ̇ܪ ܟܠ ܆ ܘܡܢܗ ܡܬܬܙܝܥ̣
DionAr:MystWritings ܐܠܐ ܡܬܝܚ ܥܠ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܘܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܪܪܡ ܡܢ ܟܠ ܇ ܒܦܚ̣ܡܐ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܡ̣X : ܘܡܢ ܟܠ ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܥܡܗ̇ ܟܠ ܢܛ̇ܪܐ : ܟܕ
DionAr:MystWritings ܥܩ̇ܪܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings 77XXdd 3ܪܡܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܙܝܢ̈ 2--3ܝ X
DionAr:MystWritings ) ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܣܘܟܠ ܆ ܘܟܠ
DionAr:MystWritings ܕܚܝܐ̈ ܆ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܚܝ ܡܬܡ̣ܬܚ
DionAr:MystWritings ܘܡܛܠܬܗ ܘܒܗ ܡܬܩ̇ܝܡܐ̣ ܟܠ ܪܫܝܬܐ . ܗܢܘ