simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܫܠܝܝܢ̈ ¹X⁷ܘXܒXܟܠ ¹X⁸ܙܘܥܝܢ ܇ Ẍ ¹ܡܫ̇ܠܐ ܘܡܫ̣ܝܡ ܟܠ . ܡܛܠ ܪܫܠ̣ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܙܘܥܐ ܕܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܪܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܒܛܒܘܬܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܬܪܝܐ ܀ . 2ܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܟܠ ܨ ܒܝܢܝܐ̈ ܇ ܘܚܒ̣Ẍ ܗܢܝܐܐ̈ ܕܪܚܡ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܚܝܕܬ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܢ ܗܘܝܐ̈ ܐܝܟ ܕܦܐ̣ܐ ܠܛܒܘܬܗ̇ ܇ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܗ̣ܝ ܒܗ̇ ܆ ܡܨ ܡ̣ܚܐ ܗܝ ܙܠܝܩܗ̇ ܪܡ ܡܢ ܟܘܠ ܟܝܢܝܢ̈ ܇ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܘܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܇ ܕܠܗ̇ ܣ̣ܥܪX⁴ܗܘܐ ܐܦ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܐܟܘܬܢ ܇ ܗ̇ܘ ܟܠ ܦܐ̣ܝܬ ܠܐܠܗܐ ܇ ܕܒܟܠܗ̇ ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܪܪܡܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܪ̈ ܓܫܝܢ ܗܘ . ܀ ܘܗܐ̣ ܟܠ ܡܫ . ܡ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܬ̇ܒܐ ܐܠܗܝܐ̈ ܟܠ ܐ̇ܝܟܢܐ ܢܣܬ̇ܟܠ ܡܫ . ܡ ܡܢ ܡܬܪ̈ ܓܫܢܝܬܐ ܇ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܫ . ܡ . ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܒ̇ܐ̣ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܩܘܒܠܐ . ܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܕܟܠ ܡܫ . ܡ̣ ܐܦ ܕܒܝܫ̣ܬܐ̈ . ܡܛܘܠ ܛܒܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘܐ̣
DionAr:MystWritings ܛܟܣܝܢ̈ ܕܒܟܠ ܟܝܢܐ̈ . ܟܕ ܩ̇ܢ̣ܐ ܐܦ ܡܫܪܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܪܙܒܢܐ ܘܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܠܐ ܡ̣ܨ ܝܐ ܠܡܐܡܪ̣ ܘܠܐ ܠܡܬ̇ܚܫܒܘ ܡܬܘܡ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܫܠܝܛ ܟܠ : ܟܕ ܡ̇ܟܬܪ ܠܓܘ ܟܠܗ : ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܕܩ̣̇ܕܡ ܟܠ ܆ ܩܕܡܐܝܬ ܘܡ̇ܥܠܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܗ ܇ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܢܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܘܠܥܠ ܡܢ ܐܝܬܝܝܐܝܬ · ܘܡܬ̣ܚܙܝܐ ܕܢܝܚܐܝܬ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܐܝܬ ܕܡ̇ܕܪܟܐ ܠܗ̇ . ܡܛܠ ܕܡ̇ܥܠܝܐ ܘܣܝ̣ܡܐ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܆ ܘܡܢܗ ܡܬܬܙܝܥ̣ ܘܐܚܝܕ . ( ¹55 ) ܘܡܛܠܬܗ ܘܒܗ ܡܬܩ̇ܝܡܐ̣ ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܫܦܝܪܐ ܘܛܒ̇ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗ̇ܘܐ . ܘܠܘܬܗ ܬܘܒ ܚܐ̇ܪ
DionAr:MystWritings ܐܟܚܕܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ( 227 ) ܒܬܪܒܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪܢ̣̈ ܟܠ ܣܟܝܢ̈ . ܘܠܐ ܡܬ̣ܚܒܫ ܐܘ ܡܬ̣ܕܪܟ ܡܢ ܡܫ . ܡ . ܐܠܐ ܡܬܝܚ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܇ ܒܦܚ̣ܡܐ ܬܘܒ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܡܣܩܬܐ ܡܬܩ̇ܦܣܐ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܬ̇ܥܠܝܐ : ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܪܪܡ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܕܥ̇ ܘܡܢ ܟܠ ܟܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܠܗ̇ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇ . ܟܕ ܟܠ ܓܝܪ ܪܡ̇ܬ ܡܢ ܟܘܠ : ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡ̣X : ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܢܛ̇ܪܐ : ܟܕ ܗ̣ܝ XXX1ܠܗܘܢ ܙܒܗܘܢ ܘܩܙ . ܡܝܗܘܢXܡܠܐܟܐ̈ ܟܠ ܥܠ̣ܬܐ ܘ ܓܡܘܪܬܐ ܕܟܠ : ܗ̇ܝ ܕܠܡܢܘܬܐ̈ ܕܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܥܡܗ̇
DionAr:MystWritings . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ ܟܠ . ܟܠ ܘܢܐܒܕ . ܘܡ̇ܦܩ ܬܘܒ ܡܢܗ ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܩ̇ܪܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings ܫܘܦܙܝܢ̈ 2--3ܝ X XX 1 X 1ܠܥܠ ܡܢ ܐܠܗܘܬܢ XX ¹ 6ܒܙܘXXܗ̇ ܟܠ 14ܡ̇ܠܝ ܡܢ ܟܘܠ ܫܘܦܙܝܢ̈ X16 X XX 1 1 77XXdd 3ܪܡܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܣܘܟܠ ܆ ܘܟܠ ܝܕܥܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܒܕ ܓܘܢ ܕܠܐ ܡܬ̇ܥܩܒܢ ܟܠ ܪܝܕܥ̣ ܠܐܠܗܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܝܕܥܗ ( 63 ) ܕܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܚܝ ܡܬܡ̣ܬܚ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܐ ܕܚܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܟܘ̇ܢܝܗ̇ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܘ̇ܢܝܐ ܕܚܝܐ̈ ܆ ܥܠ
DionAr:MystWritings ܪܫܝܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܆ ܡܚܘܝܢܝܬܐ̇ ܘ ܓܡܘܪܬܐ̣ ܘܥܒܘܕܬܐ . ܟܠ ܆ ܘܡܢܗ ܡܬܬܙܝܥ̣ ܘܐܚܝܕ . ( ¹55 ) ܘܡܛܠܬܗ ܘܒܗ ܡܬܩ̇ܝܡܐ̣