simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܫܘ̇ܡܠ X 10 X150 8ܝX XX X 80ܒܙܘXܘܡܐ X XX X¹1 2 34 Xdd ܟܠ 17ܝ XX X11 4 47ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܪܡܬܐ ܡ̇ܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܓܡܝܪܘ ܘܡܢ
DionAr:MystWritings ܦܘܪܫܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܪܚܝܩܢ̈ ܡܢܗ ܝܬܝܪ ܇ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܟܠ ܥܠܘܗܝ . ܡܐ ܕܦܪܫ̇ܝܢ ܚܢܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܠܥܠ ܡ ܟܠ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܡ̇ܛܐܒܐ ܐܦ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܒܛܝܠܘܬܐ ܬܘܒ . ܘܛܒܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܇ ܕܪܡܐ |ܡܢ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܦܝܪ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܟܝܢܗ . ܘܡܛܠܬܗ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܟܠ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪܐ ( 152 ) ܐܬܝܗ̣ܒܬ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܕܢܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܛܘܠܫܐ ܇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܒܟܠ ܡܫ . ܡ ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܨ̇ ܠܠܬܐ ܀ . ܟܠ ܡܫܘܚܬܢ ܕܝܠܢ ܠܡܐܡܪ ܆ ܪܟܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܚܪܪܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܕܬܡܝܗܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܆ ܕܐܦ ܠܐ |ܠܡ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܕܒܐ̇ ܟܠ ܠܟܠ ܇ ܘܠܐ ܡܬܚ̣ܫܒ ܥܡ ܟܠ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܚܪܢܐ ܝX 42ܗܘ ܠܒܪ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܘ ܐܩܝܡ . ܐܦ ܪܝܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܡܪ̇ ܐܢܐ ܕܩ̣̇ܕܡ ܒ̣ܪܐ . ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܟܠ ܆
DionAr:MystWritings ܟܘ̇ܢܝ ܘܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܘܡ ܐܝܬ ܚܕܐ ܐܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܠ ܇ ܡܫXܗܝܢܢ ܐܝܟ ܕܒܗܘܝܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܠܝܘ X 12 X1XX 7ܝX XX 4 119ܠܗܠ ܡܢ ܟܝܢܐ XXX4 119XX ܟܠ 3 118ܗ̇ܘ ܪܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ XX ¹Xdd 2 4XXdd 4ܪ̇X ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܟܘ̇ܢܝܐ ܕܛܒܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܠܚܡܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܟܠ ܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ . ܐܠܐ̣ ܒܟܠܗܝܢ ܕܠܐ ܡܬ̇ܥܩܒܢ ܦܪܝܫܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܝܕܥܬܐ̣ ܘܟܠ ܣܘܟܠܐ . ܘܒܗ̇ ܟܣܝܢ̈ ܟܠܗܝܢ ܣܝܡܬܐ̈ ܟܠ ܘܕܟܠ ܣܘܟܠܐ . ܘܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܐ . ܘܡܢܗ̇
DionAr:MystWritings . ܘܥܘܡܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܣܝܘܬܗ̣ ܘܠܐ ܝܕܥܬܗ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܢ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܘܠ . ܐܘܪܟܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܚܝܠܗ ܡܬܝܚ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܇ ܐܦ ܡܢ ܨ ܒܘܬܐ̈ ܕܐܚܪܝܝܢ ܇ ¹̈⁶ Xܡ . ܠܝܬ XXX X1 X2 : ܟܠ ܪܚܝܩܝܢ̈ ܡܢ ܪܙܐ̈ ܇ ( ¹43 ) ܐܝܠܝܢ ܪܠܥܠ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܪܡ̇ܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܫ . ܡ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܥܠܝܗ̇ ܘ̇ܠܐ ܟܠ ܕܗܠܝܢ ܆ ܢܬ̇ܥܠܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨ ܝܐ ܠܘܬ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ .
DionAr:MystWritings ܥܠܡܐ : ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬܐ ܪܟܠ ܆ ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܐܦ ܬܢܢ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪ ܝܢܢ : ܕܐܦ ܕܝܠܗ̇ ܕܗܕܐ ܩܢܘXܗ̇ ܕܢܗܘܐ
DionAr:MystWritings ܟܝܢܝܢ̈ XXXdd 10dd 8XXdd 1 X134ܠܥܠ ܡܢ ܡܠ̣ܝܘܬܐ X1 ܟܠ X2 . 13dd 3ܐܝܢܝܝܢܐ XX X¹ 6 XX 18X 9ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܐܦ ܢܣܝܒܘܬܗ ܕܗ̇ܘܝܐ ܫܘܝܐܝܬ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ X 42ܕܡܩܒܠܝܢ ܟܠ ܫܘܝܘܬܐ . ܕܒܗ̇ ܣ̇ܥܪ ܫܘܝܐܝܬ ܆ ܐܦ ܦܫܛܗ ܫܘ̣ܝܐ ܥܠ
DionAr:MystWritings . ܘܐܟܚܕܐ ܟܠ̣ ܘܐܝܟ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܟܠ . ܘܐܝܟ ܚܕX ܟܠ ܕܗ̣ܘ ܚܝܠܬܢ ܀ ܝܘܠܦܢܐ ܓܝܪ ܐܠܗܝܐ ܆ ܥܠ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܡܫ̇Xܗ
DionAr:MystWritings ܐܘܣܝܩ̈ ddܝ dd 9--10 X126dd 15X· XX X 11dd 8ܝX5 Xdd ܟܠ 15ܝ X114dd 4X·dd XX Xdd 3dd 4 XX X 1 27 Xdd 10ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܠܘܬܗ . ܘܡܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܡ̣ܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܛܒܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܇ ܪܚ̇ܡ ܠܟܠ ܘܒ̇ܪܐ ܟܠ . ܘܡܫ̇ܡܠܐ ܟܠ . ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܦ̣ܢܐ