simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܫ̇ܘܪܝܐ̇ ܘܟܠ ܐܘܚܕܢܐ̣ ܘܟܠ ܣܟܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܟܠ . ܘܐܕܫܝܬܐ̇ ܘܐܣܛܘܟܣܝܬܐ . ܘܕܐ̇ܡܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܆
DionAr:MystWritings ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܓܘܢܐܝܬ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܬܐ̇X ܇ ܡܢ ܡܠܦܢܢ ܟܠ ܒܠܚܘܕ ܒܥܘܩܒܐ̈ ܩܛܝܢܐ̈ ܇ ܪXܒ̇ܚܢܝܢ ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܇
DionAr:MystWritings ²X⁵ܟܡܐ ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܒܚܕ . ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܡܬܪܚܩܝܢ ܡܢ ܚܪ . ܆ ܟܠ ܠܚܘܕܐܝܬ . ܘܟܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ̈ ܡܚ̇ܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܒܚܕ ܇
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚ̇ܙܝܐ . ܘܟܠ ܡܐ ܕܡܬܝܕܥ . ܘܟܠ ܡܐ ܕܡܬ̇ܢܗܕ̇ ܟܠ ܕܝܘܩܢܐ ܗܢܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܇ ܐܦ ܢܘܗܪܐ ܡܟ̣ܢܫ ܘܡܦ̣ܢܐ ܠܘܬܗ ܇
DionAr:MystWritings ܡ̇ܢ ܕܡܫ̣ܬܘܐ ܢܚܙܝܘܗܝ ܘܢܕܥܝܘܗܝ X X1ܝ X : 1ܟܝܢܐ ² ܟܠ ܐܫܝܕܘܬ ܢܘܗܪܗ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܥܐ̇ܠ ܇
DionAr:MystWritings . ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܢܬ̣ ܐܝܟ ܕܐܝXܬܝܟX ²³ܐܢܬ ܇ ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܐܬ̣ܐ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ ܟܠ . ܟܠ ܘܢܐܒܕ . ܘܡ̇ܦܩ ܬܘܒ ܡܢܗ ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܩ̇ܪܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings . ܘܥܠ ܥܬܝܩ ܝܘܡܐ̈ · ܕܒܗ ܬܘܒ ܆ ܥܠ ܥܠܡܐ ܡܬܝܕܥܢܐ̣ ܘܥܠ ܟܠ ܕܝܠܗ̇ ²⁵⁵ܕܫܘܝܘܬܐ . ܀ ܀ ܪܝܫܐ ܕܥܣܪܐ̈ . ܥܠ ܐܚܝܕ
DionAr:MystWritings ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܩܢ̣ܝܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠ ܘܢܐܒܪ ܀ X ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܐܚܝܕܬ
DionAr:MystWritings . ܘܡ̣̇ܙܕܗܪ ܒܟܠ ܕܠܐ ܢ̇ܦܠ ܆ ܒܕܡܘܬ ܐܫܬܐ ܡܕܡ ܕܟܠ ܇ ܟܠ ܟܠ . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܐܘܚܕܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ ܇ ܕܠܒܝܟ ܒܟܠ̣ ܘܡܫ̇ܪܪ ܒܟܘܠ . ܟܠ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܪܪܘܬܐ ܐܚܝܕܬ
DionAr:MystWritings ܇ ܘܡܢ ܚܒ̇ܫܗ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡܐ ܕܠܐ ܩ̇ܢ̣ܐ ܠܓ̇X ܟܠ ) ܘܣܟ̣ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܕ ܓܠܝܙ ܡܢ ܢܛܘܪܬܐ ܐܚܝܕܬ
DionAr:MystWritings ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܝܗ̇̈ ܕܐܝܬܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̇ܝX ⁴ܬܘܒ ܕܗܠܝܢ ܟܠ : ܕܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܚܘܠܛܢ ܘܕܠܐ ܒܘܠܒܠ : ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܢܐ . ܐܠܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ( 2¹0 ) ܟܠ ܟܠ ܗܕܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܝ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܫܠ̣ܝܐ̣ ܘܟܠ ܙܘܥܐ . ܘܡܢܗ ܘܒܗ ܘܥܠܘܗܝ ܆ ܘܡܛܠܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܫܠܝܝܢ̈ ¹²⁶ܘܙܘܥܝܢ̈ ܗܘ . ܀ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings . ܡܢܗ ܓܝ̣ܪ ܘܡܛܠܬܗ ¹²⁷ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܐ ܇ ܘܚܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܫܠ̣ܝܐ̣ ܘܟܠ ܙܘܥܐ . ܘܡܢܗ ܘܒܗ ܘܥܠܘܗܝ ܆ ܘܡܛܠܬܗ ܐܝܬܘܗܝ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝܐܐ ܒܡܢܘܬܗ̈ ܆ ܚܕ ܗܘ |ܒܟܠܗ . ܘܟܘܠ ܡܐ ܟܠ ܣܘ ܓܐܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܣܘ ܓܐܐ ܕܠܐ ܡܫܘ̣ܬܦ ܥܡ ܚܪ . . ܐܠܐ
DionAr:MystWritings ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܐܝܟ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ . ܘܗ̣ܘ ܒܗ ܚܒ̇ܫ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܠܝܬܘܗܝ . ܘܠܐ ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܒܗ̇ܝ ܠܐ . ܐܠܐ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ̣ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܩ̇ܢ̣ܐ . ܐܘ ܪܘܚܢܐ̇ ܐܘ ܡܠܝܠܐ̣ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܇ ܕ ܓܠܝܙ ܠܓ̇X ܡܢ ܕܢܗܘܐ ܩ̇ܢ̣ܐ ܚܝܠܐ ܡܕܡ . ܐܠܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܠܘ ܒܣܘܟܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܗܘܝܐ̈ · ܐܠܐ̣ ܒܝܕܥܬܐ ܕܩܢܘXܗ . ܀ ܟܠ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠ̣ܬܗܝܢ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܝܕܥ̇ ܐܠܗܐ