simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( ¹20 ) ܒܟܠ ܇ ܘܬܫܬ̇ܒܚ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܡܫܝXܝܝܬܐ ܟܠ ܕܟܠ . ܘܗ̣ܝ ¹³ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܚܕ̣ ܟܠ ܥܡ ܚܕ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚ̇ܘܝܕܗ ܕܒܟܠ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ ܟܠ . ܘܟܠܗ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܠܘܬܗ ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܚܪܬܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕܬ ܟܠ . ܘܡ̣̇ܙܕܗܪ ܒܟܠ ܟܠ ܬܘܒ ܡܢܗ ܆ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܩ̇ܪܐ ܡܕܡ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܡܦ̣ܢܐ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings ܡܕܥ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ܘܒܥܠܡܐ ܘܒܓܘ ܥܠܡܐ . ܘܡ̇ܥܠܡܐ ܟܠ ܕܐܫܝܕܘܬ ܢܘܗܪܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܨ ܡܚܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܗ̇X ⁹ܥܠ