simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܘܡ̣ܨ ܝܬ ܟܠ ܘܣ̇ܥܪܬ ܟܠ ܆
DionAr:MystWritings ܡܢ ܗܘܝܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝ̣ܪ ܗ̣ܘ
DionAr:MystWritings 77XXdd 12ܠܝX Xܢ ܟܠ ܕܢܝܢܝܢ̈ XX .
DionAr:MystWritings ܛܒ̇ܐ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܦܘܪܫܢܝܢ̈ ܆ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܚܝܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ
DionAr:MystWritings 116 ) ܘܡܢ ܟܠ ܡܫ . ܥ
DionAr:MystWritings ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܟܠ ܘܒܟܠ ܫܘܝܐܝܬ ܦܫܝܛ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܝ ܕܒܚܕܐ ܚ̇ܒܫܐ ܟܠ . ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܆ ܒܗ̣ ܟܠ ܡܕܡ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̣ܫ
DionAr:MystWritings ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܇ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܡܬܝܕܥܐ
DionAr:MystWritings ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ : ܡܢܗܝܢ ܕܐܘܣܝܣ̈
DionAr:MystWritings ܠܗ ܣܓܝܐܝܬ ܥܠ ܟܠ ܘܒܗ̇ܝ ܕܩܪܝܒ ܠܟܠ
DionAr:MystWritings ܕܪܚܝܡܐ ܬܘܒ ܡܢ ܟܠ ܘܡܬܝܐܒ ܠܗ̇ ܟܘܠ
DionAr:MystWritings XX ¹¹ܡ̇ܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܡܐ Xܠܐ ܡܬܝܙ
DionAr:MystWritings ܘܟܢܝܫܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܆ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
DionAr:MystWritings ܕܟܠ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܢܣ̇ܩ ܠܗ
DionAr:MystWritings 9ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܝܢ̈ XXXdd 10dd
DionAr:MystWritings ܪܩܪܝܒ ܠܟܠ ܘܡܫܬܟܚ²²⁴ܡܢ ܟܠ ܆ ܠܐ ܡܬܪܪܟܢܐ̇
DionAr:MystWritings . ܘܡܣ̣̇ܬܬ ܘܡ̇ܚܝܨ ܟܠ . ܘܡ̇ܢܛܪ ܒܗ̣