simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:Epist ܇ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܒܣܕ̇ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܫܡܗ ܆ ܘܬܘܒ ܟܠ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܬܡ̣ܠܝ ܘܝܘܡܢܐ ܘܠܥܠܡ ܘܕܒܐܝܕܗ ܗ̣ܘܐ
Cyr:Epist ܡܫܡܗ ܆ ܘܬܘܒ ܕܡܒܪܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡ̇ܪXX X XXX1 . 1ܠܥܠܡ . ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܇ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܒܣܕ̇ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Cyr:Epist ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܩܘܐ ܘܡܬܝܕܥ : ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܗܫܐ ܐܡܪܢ ܚܢܢ ܆ ܟܠ ܬܘܒ ܠܡܠܬܐܐܫܬܚܠܦ ܒܣܪܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܒܕܝܠܝܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ
Cyr:Epist ܓܒܝܢ̈ ܡܚܘܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܕܠܘ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐXX ܫܚܠܦ ܠܗ ܦܓܪܐ̣ ܡܢ
Cyr:Epist ܦܪܘܣ ܘܐܚܪܢܐ ܟܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܬܝܕܥ ܟܠ ܗܘܐ ܦܓܪܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܢ