simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:Epist 3ܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܕܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘܝܢ ¹ܩܢ̣ܝܢܢ
Cyr:Epist XXX1ܐܒܐ X ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ
Cyr:Epist ܕܐܒܐ ܆ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܆
Cyr:Epist ܐܦ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܕܢܥܘܠ ܥܡ ܐܒܐ
Cyr:Epist ܐܒܐ ܕܡܒܥܕ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ X
Cyr:Epist 10ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢܗܐܬܒܪܝ ܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ
Cyr:Epist ܆ ܬܡܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܚܝܪܐ ܇
Cyr:Epist ܐܬ̣ܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘ . ܘܟܕ
Cyr:Epist ܡܪܝܡܬܐ̣ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܝܢܐܝܬ ܥܡ ܐܒܘܗܝ
Cyr:Epist ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܝ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܇
Cyr:Epist ܡ̇ܢ ³ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ 10 ܒܣܕ̇ ܠܐ
Cyr:Epist ܟܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܕܢܩܒܠ ܚܫܐ .
Cyr:Epist ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ : ܘܟܠ ܡܕܡ
Cyr:Epist ܦܘܠܘܣ ܆ ܚܠܦ ܟܠ ܐܢܫ ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ
Cyr:Epist ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܐܠܐ ܡܢܗ̇
Cyr:Epist ܟܕ ܠܗ ܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ .
Cyr:Epist ܓܝܪ ܘܬܡܝܗ ܘܡܢ ܟܠ ܡܝܩܪ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ
Cyr:Epist ܕܥܕܬܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣
Cyr:Epist ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܣܬܓܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ
Cyr:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܕܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܥܠܡ