simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:Epist ܡܕܡ ܗ̣ܘܝܢ ¹ܩܢ̣ܝܢܢ ܡܕܥܐ ܚܠܝܡܐ ܘܠܡܬ̇ܥܗܕܘ ܠܟܬܒܐ ܟܠ ܥܝܢܝܟ̈ ܠܐ ܬܪܝܨ̈ ܢ̣ ܐܦܠܐ ܠܒܟܝ ܛܒ . 3ܙ̇ܕܩ ܗܟܝܠ ܕܩܕܡ
Cyr:Epist ܆ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܆ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ¹0̈ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ . ܟܠ ¹ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ XܝXX . XXX1ܐܒܐ X ܐܚܝܕ
Cyr:Epist ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܝܠܝܢX¹ ܪܒܫܡܝܐ̣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܇ ܗ̇ܘ ܟܠ ܫܪܝܪܐ : ܕܐܬܝܠܕ ܘܠܐܐܬܥܒܕ ܆ ܒܪ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܆ ܕܒܐܝܕܗ
Cyr:Epist ܕܢܥܘܠ ܥܡ ܐܒܐ ܫܘܘܕܥܐ ܕܒܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܟܠ ܠܡܗܝܡܢܘ ܠܚܕ² X1ܐܠܗܐ . 9ܡܫܡܗܝܢ ܠܗ ܕܝܢ ܐܦ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
Cyr:Epist ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ X ܥܒܝܕܐ̣ ܒܡܪܘܡܐ̈ ܡܥܠܝܐ̈ . ²ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܟܠ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ X0ܐܡܝܢܐܝܬ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ ܐܒܐ ܕܡܒܥܕ ܡܢ
Cyr:Epist ܡܕܡ̣ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ XXܘܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠ ܘܕܠܐ ܦܚܡܐ ܡܩܪܒܐ ܠܗ . 10ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢܗܐܬܒܪܝ
Cyr:Epist ܦܪܘܣ ܚܝܪܐ ܇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܘ̇ܠܐ ܠܡܣܬ̇ܟܠܘ ܘܠܡܐܡܪ ܕܠܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ ܒܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܝܠܕܐ ܫܪܝܪܐ ܆ ܬܡܢ ܡܢ
Cyr:Epist ܗ̣ܘ . ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬܘܗܝ ܝXX . XXX ܒܡܥܠܝܘܬܐ X ܡܪܝܡܬܐ̣ ܟܠ . ܟܬ̇ܒ ܕܝܢ ܐܦ ܬܡܝܗܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ
Cyr:Epist ܟܝܢܐܝܬ ܥܡ ܐܒܘܗܝ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܟܠ ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬܘܗܝ ܝXX . XXX ܒܡܥܠܝܘܬܐ X ܡܪܝܡܬܐ̣ ܘܠܥܠ ܡܢ
Cyr:Epist ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܇ ܐܡܪܘ ܐܒܗܬܐ̈ ܕܢܚ̣ܬ ܘܐܬܒܪܢܫ ܇ ܗܢܐ ܕܝܢ̣ ܟܠ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܇ ܠܢܘܗܪܐ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܗ ܝ
Cyr:Epist 10 ܒܣܕ̇ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܒܣܪܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܦܫܝܢ ܒܢܦܫܐ ܟܠ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܢܘܕܥ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܆ ܕܐܫܘܕ ܡ̇ܢ ³ܪܘܚܝ ܥܠ
Cyr:Epist ܕܢܩܒܠ ܚܫܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܘܕܝܠܗ ܥܒ̣ܕܗ ܠܒܣܪܐ ܟܠ ܕܗܟܢܐ ܫ̇ܢܝ ܐܝܟ ܕܢܣܒܪ ܆ ܕܡܫܟܚ X1ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
Cyr:Epist : ܘܟܠ ܡܕܡ ܒܗ ܐܬܩܝܡ ܆ ܘܗ̣ܘ ²ܐܡ̣ܪ ܕܐܬܝܗܒ ܪܫܐ ܠܥܕܬܐ ܇ ܟܠ ܒܪܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܥܒܕ ܟܠX ܡܕܡ : ܘܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ
Cyr:Epist ܐܢܫ ܛܥ̣ܡ ܡܘܬܐ ܇ ܒܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܣܝܒܪܗ ܠܡܘܬܐ ܟܠ ܆ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܦܘܠܘܣ ܆ ܚܠܦ
Cyr:Epist ܇ ܐܠܐ ܡܢܗ̇ ܘܒܗ̇ ܘܕܝܠܗ̇ ܗܘ . 31ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ ܆ ܘܠܐ ܡܢܟܪܝ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܥܠ ܡܢ
Cyr:Epist ܟܠܗ ܠܝܬ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪܢܐ ܟܬܒܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܇ ܘܟܠ ܡܕܡ ܩܢ̣ܐ . ܡܬܬܟܣܐX³ ܐ . ܢܫܐX3X ¹ ܡܢܗ : ܟܕ ܠܗ ܡܕܡ
Cyr:Epist ܡܝܩܪ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܒܩܘܫܬܐ ܚܝܪܝܢ ܒܘܠܝܬܐ . ܙ̇ܕܩ ܕܝܢ ܟܠ ܠܐܚܐ̈ ܚܘ̣ܒܠܐ X ܕܦܘܢܝ ܫܠܡܐ ܆ ܚܠܐ ܓܝܪ ܘܬܡܝܗ ܘܡܢ
Cyr:Epist ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܐܝܟܢܐ ܐܫܬܡܫܬ . 2ܡ̇ܠܟܐ ܕܚ̇ܠ ܐܠܗܐ̣ ܟܠ ܠܡܟܬܒ ܘܠܡܘܕܥܘ ܕܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘܐ ܫܝܢܐ ܕܥܕܬܐ̈ : ܘܥܠ
Cyr:Epist ܡܣܬܓܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ . ²ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܟܡܐ ܫܟܝܪܘܬܐ ܡܠܝܐ ܟܠ ܆ ܢܝ̇ܩܪ ܠܗ̇ܘ ܕܒܢܩܝܦܘܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
Cyr:Epist ܕܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܗܐ ܓܝܪ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܆ ܘܡܢܗܘܢ X0 ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ