simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܢܗܘܐ ܡܬܝܚ . [7]ܡܢ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ . ܕܗܘ̣ܐ ܗܟܢܐ ܠܫܘܘܕܥܐ ܟܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ
ComGenExod ܕܟܪܐ ܕܒܒܝܬܗ . ܐܠܐ ܕܒܝܕ ܓܙܘܪܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܝܥܐܝܬ ܦ̣ܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܢܓܙܘܪ
ComGenExod ܪܦܓ̇ܥ ܒܗ . ܘܟܒܪ ܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܩܢ̇ܛ ܗܘܐ . ܗܢܝܢ̈ ܕܡܢ ܥܠܬ ܟܠ ܕܒܗ̇ ܥܡ̇ܪ ܐܠܗܐ . ܪܢ̣ܐ ܕܟܐܡܬ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܢܟܐ ܡܢ
ComGenExod ܦܪܘܣ 0ܒܙܒܢܐ ܕܘ̇ܠܐ . ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܒܦܓܪܐ ܘܠܐ ܡܨ ܟܠ . ܐܝܟ ܕܠܡܡܠܐ ܒܠܒܗ ܕܟܠܗ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ . ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܡܢ
ComGenExod ܕܚܝ ܒܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܠܐ ܠܡ ܥܒ̇ܕ ܟܠ ܕܠܐ ܝܬܪܐ ܫܘܕܥ ܥܠ ܒܣܝܡܘܬܗ . ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܠܡܥܛܐ
ComGenExod ܐܡܪܐ ܕܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ . ܘܟܠ ܐܡܪܐ ܕܐܟ̇ܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ ܘܦܝܣܟܝ ܟܠ ܐܡ̇ܪ ܕܢܚܫ̇ܬ . [32]ܘܐܡ̣ܪ ܝܥܩܘܒ . ܐܦܪܘܫ ܠܝ ܡܢ ܬܡܢ
ComGenExod ܡܒܘܥܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ . ܕܢܐܡܪ . ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܝܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܛܘܦ]ܢܐ ܗܘܘ ³[ܥܠ X ܐܪܥܐ . [11]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܬܪܥܘ
ComGenExod ܨܒܘܢ̈ ܪܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܕܡܝܐ ܗܘܬ ܕܠܓܘܠܬܐ ܕܠܒ̇ܫ ܗܘܐ ܠܥܠ ܟܠ . ܐܝܟ ܕܝܬܝܪ ܢܢܨܚ ܠܝܘܣܦ 5 ܕܐܝܟܢ ܝ̇ܩܪ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܢ
ComGenExod ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܗ . ܐܘ ܥܠ ܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܐܘ ܥܠ ܕܒ̇ܐܙ ܟܠ ܥܡܪܐ . ܡܬܩܪܝܐ ܕܝܢ ܦܪܣܐܝܬ ܓܘ̇ܕ̇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܝܕܗ ܥܠ
ComGenExod ܟܪ ܕܢܦ̇ܠ 0 ܛܠܐ ܐܘ ܐܝܬ ܡܝܐ̈ . ܐܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܟܠ ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ . ܕܢܐܡܕ̇ ܕܐܦ
ComGenExod ܥܒ̇ܕܐ ܕܒܒܝܬܐ . ܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܪܦܩܐ ܪܚܡܬܗ ܛܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܘ . ܟܠ ܒܡܫܟܢܐ . ܗܢܘ . ܒܒܝܬܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܥܡ ܐܡܗ ܘܡܫܡܠܐ ܗܘܐ
ComGenExod ܕܐܦܩܘ ⁴ܫܩܠܘ ܐܘܒܠܘ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗܘܢ . ܕܡܝܐ ܕܒܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܡܢ XX ܩܕܡܘܗܝ . ܫܩܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܝܣܬܢ : ܕܟܐܡܬ
ComGenExod ܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ ܟܠ ܟܪ ܕܗܘ ܡܬܐܡܕ̇ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܟܠ ܟܠ ܫܡܝܐ . ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ .
ComGenExod ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܠܘܬܢ ܕܝܢ ܡܢܗܪ ܒܐܝܡܡܐ . ܡܐ ܕܡܫܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܗܟܝܠ ܥܕܢܐ̈ ܚܕ ܟܪܟܐ 5 ܡܫܡܠܐ . ܢܘܗ̇X ܗܟܝܠ ܡܢܗܪ
ComGenExod ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܩܘܝܢ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܩܝܣܐ ܟܠ ܡܝܐ̈ ܕܡܐ . ܘܫܩ̣ܠ ܒܐܝܕܗ ܘܪܙ̣ܦ ܥܠ ܩܝܣܐ̈ ܘܟܐܦܐ̈ .
ComGenExod ܟܡܐ ܕܢܘܟܪܝܐ ܢܘܪܐ ܠܣܢܝܐ . ܘܕܒܪ X ܕܡܘܬܗ̇ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪ ܟܠ ܦܚ̣ܡ . ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܫܛܝܐ̈ . ܕܟܡܐ ܡܒܥܕܐ ܗܕܐ ܡܢ ܫܪܪܐ .
ComGenExod ܕܥܒ̣ܕ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘ̇X . ܘܐܡ̣ܕ̇ ܠܝܛ ܟܢܥܢ . ܫܦܝܪ ܕܝ]ܢ ܥܠ ܟܠ ܕܝܢ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗ]ܝܐ ܕܗܘ̣ܐ ⁹[ܠܘܬܗ ܚܠܡܢܐܝܬ . ܝ̣ܕܥ
ComGenExod ܫܡܝܐ . ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ . ܟܠ ܟܠ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܬܟܣܝܘ ܟܠܗܘܢ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ
ComGenExod ܫܐܪܐ . ܫܐܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܘܠܘ ܪܘܪܒܐ̈ . [2X]ܟܣܬܐ ܟܠ ܕܡܢ ܥܣܪܐ ܕܕܗܒܐ ܡܬܩܠܗܘܢ . ܡܢ ܥܣܪܐ ܠܡ ܕܝܢܪܐ̈ ܗܘ̇ܐ
ComGenExod ܪܥܝܝ̈ ܥܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܘܝܘܪܩܐ̈ ܠܒܥܝܪܗܘܢ : ܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ X ܓܝܪ ܠܡܨܪܝܐ̈