simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܪܥܝܝ̈ ܥܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܥܢܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܘܝܘܪܩܐ̈ ܠܒܥܝܪܗܘܢ : ܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ X ܓܝܪ ܠܡܨܪܝܐ̈
ComGenExod ܟܡܐ ܕܢܘܟܪܝܐ ܢܘܪܐ ܠܣܢܝܐ . ܘܕܒܪ X ܕܡܘܬܗ̇ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪ ܟܠ ܦܚ̣ܡ . ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܫܛܝܐ̈ . ܕܟܡܐ ܡܒܥܕܐ ܗܕܐ ܡܢ ܫܪܪܐ .
ComGenExod . ܪܦܪܩ̇ܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܡܒܐܫܢܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܥܠ 0ܐܒܗܝܟ̈ ܒܓܢܒܪܐ . ܗܢܘ . ܐܢܐܐܢܐ ܠܡ ܓܢܒܪܐ ܘܡܨܐ ܚܝܠ
ComGenExod ܝܕܝܥܝܢ ⁶ܒܠܚܘܪ . . ܢܨܚܢܐ ܕܝܢ ܘܬܘܩܦܐ ܘܫܡܐ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܒܦܘܪܩܢܗ ܕܥܡܐ . ܐܒܗܝܟ̈ ܠܡ ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ ܓܢܒܪܐ ܘܡܨܐ ܚܝܠ
ComGenExod ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܫܒ̇ܩ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܬܕܒܪ X0 ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܛܠ ܟܠ ܒܗܢܐ ܙܢܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܕ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܬܪܨ ܠܐܢܫ ܒܕܡܨܐ ܚܝܠ
ComGenExod ܬܕܡܪܢ̈ . ܐܦ ܐܢܬ ܝܗܝܒ ܠܟ ܚܝܠܐ ܡܢ ܗܫܐ ܠܡܥܒܕ ܩܕܡ ܐXܝ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗܐ ܚ̇ܐܪ ܒܟ . ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܣܦ̇ܩ ܗܘ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܥܒܕ
ComGenExod ܟܪ ܕܢܦ̇ܠ 0 ܛܠܐ ܐܘ ܐܝܬ ܡܝܐ̈ . ܐܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܟܠ ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ . ܕܢܐܡܕ̇ ܕܐܦ
ComGenExod ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܩܘܝܢ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܩܝܣܐ ܟܠ ܡܝܐ̈ ܕܡܐ . ܘܫܩ̣ܠ ܒܐܝܕܗ ܘܪܙ̣ܦ ܥܠ ܩܝܣܐ̈ ܘܟܐܦܐ̈ .