simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܟܪ ܕܗܘ ܡܬܐܡܕ̇ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܪܒܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܟܠ ܪܡܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ . ܟܠ ܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ
ComGenExod ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܛܪܗܐܠܗܐ . ܐܘ ܐܘܒܠܗ ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܐ̈ ܒܪܝܐ̈ ܟܠ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܡܝܐ ܠܡ ܕܐܦ X ܚܢܘܟ ܐܪܓܫ ܒܛܘܦܢܐ . ܒܪܡ
ComGenExod ܐܬܬܪܝܡ . ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܗ ܒܪܝܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܡ̣X ܒܠܚܘܪ . . X ܟܠ ܩ̇ܦܚ . ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܢ̇ܫܩ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܛܘܦܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ
ComGenExod ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܬܒ̇ܥ ܠܢܦܫܐ ܟܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ . XX [5]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܕ
ComGenExod ܕܚܝ ܒܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܠܐ ܠܡ ܥܒ̇ܕ ܟܠ ܕܠܐ ܝܬܪܐ ܫܘܕܥ ܥܠ ܒܣܝܡܘܬܗ . ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܠܡܥܛܐ
ComGenExod ܕܥܒ̣ܕ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘ̇X . ܘܐܡ̣ܕ̇ ܠܝܛ ܟܢܥܢ . ܫܦܝܪ ܕܝ]ܢ ܥܠ ܟܠ ܕܝܢ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗ]ܝܐ ܕܗܘ̣ܐ ⁹[ܠܘܬܗ ܚܠܡܢܐܝܬ . ܝ̣ܕܥ
ComGenExod ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܗ . ܐܘ ܥܠ ܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܐܘ ܥܠ ܕܒ̇ܐܙ ܟܠ ܥܡܪܐ . ܡܬܩܪܝܐ ܕܝܢ ܦܪܣܐܝܬ ܓܘ̇ܕ̇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܝܕܗ ܥܠ
ComGenExod ܕܟܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܝܥܐܝܬ ܦ̣ܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܢܓܙܘܪ ܟܠ ܟܠ 5 ܕܬܛܪܘܢ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ . ܘܒܝܬ ܙܪܥܟ ܡܢ ܒܬܪܟ . ܕܬܓܙܪܘܢ
ComGenExod ܕܟܪܐ ܕܒܒܝܬܗ . ܐܠܐ ܕܒܝܕ ܓܙܘܪܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܝܥܐܝܬ ܦ̣ܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܢܓܙܘܪ
ComGenExod ܡܥܩܒܘ ܡܥܩܒ ܘܟܢ ܬܒ̇ܥ . ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗܘܢ ܙ̇ܕܩ ܥܘܩܒܐ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܦ ܠܕܝܢܐ̈ ܡܣܪܗܒܐ̈ ܛܒ ܡܟܚܕܐ ܗܕܐ . ܕܐܢ ܝ̇ܕܥ
ComGenExod ܕܐܫܬܘܕܝ . [9]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܙܬ ܣܪܐ ܠܒܪ ܗܓܪ ܡܨܪܝܬܐ ܟܠ ܒܕܐܠܗܐ ܠܐ ܛܥ̇ܐ ܐܦܠܐ ܡܬܕܟܕ̇ ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ X ܕܫܡܠܝ ܠܘܬܗ
ComGenExod ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܣܒܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒܐ ܗܘ ܟܠ ܒܪܗ . ܘܩ̣ܪܐ ܐܒܪܗܡ ܠܥܒ̣ܕܗ ܣܒܐ ܪܒܝܬܗ ܕܫܠܝܛ ܥܠ
ComGenExod ܫܐܪܐ . ܫܐܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܘܠܘ ܪܘܪܒܐ̈ . [2X]ܟܣܬܐ ܟܠ ܕܡܢ ܥܣܪܐ ܕܕܗܒܐ ܡܬܩܠܗܘܢ . ܡܢ ܥܣܪܐ ܠܡ ܕܝܢܪܐ̈ ܗܘ̇ܐ
ComGenExod ܥܒ̇ܕܐ ܕܒܒܝܬܐ . ܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܪܦܩܐ ܪܚܡܬܗ ܛܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܘ . ܟܠ ܒܡܫܟܢܐ . ܗܢܘ . ܒܒܝܬܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܥܡ ܐܡܗ ܘܡܫܡܠܐ ܗܘܐ
ComGenExod ܓܒܝܗ̇̈ ܣܓܝ ܝܐܝܐ ܗܘܬ ܘܦܐܝܐ . ܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪ ܕܩܘܒܠܠܗ̇ ܟܠ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ ܒܚܙܘܗ̇ ܘܝܐܐ ܩܘܒܠܠܗ̇ . ܕܢܐܡܪ ܕܡܢ
ComGenExod ܐܡܪܐ ܕܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ . ܘܟܠ ܐܡܪܐ ܕܐܟ̇ܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ ܘܦܝܣܟܝ ܟܠ ܐܡ̇ܪ ܕܢܚܫ̇ܬ . [32]ܘܐܡ̣ܪ ܝܥܩܘܒ . ܐܦܪܘܫ ܠܝ ܡܢ ܬܡܢ
ComGenExod ܨܒܘܢ̈ ܪܦܓܪܐ . ܐܠܐ ܕܡܝܐ ܗܘܬ ܕܠܓܘܠܬܐ ܕܠܒ̇ܫ ܗܘܐ ܠܥܠ ܟܠ . ܐܝܟ ܕܝܬܝܪ ܢܢܨܚ ܠܝܘܣܦ 5 ܕܐܝܟܢ ܝ̇ܩܪ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܢ
ComGenExod ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܚܣܕܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܛܠܩܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܟܠ . ܐܝܟ̈ ܕܢܕܥ ܚܣܕܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܚܣܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܒܥܝܢܝ̈
ComGenExod ܚܠܡܐ ܕܚ̣ܠܡ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܦܫܪܗ ܦܪܝܫ ܡܢ ܕܚܒܪܗ . ܨܚܚܐ . ܟܚ ܟܠ ܐܝܟ ܦܫܪ ܚܠܡܗ . ܕܢܐܡܪ ܕܒܠܠܝܐ ܚܕ ܚܠܡܘ ܬܪܝܗܘܢ . ܒܪܡ
ComGenExod ܕܐܦܩܘ ⁴ܫܩܠܘ ܐܘܒܠܘ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗܘܢ . ܕܡܝܐ ܕܒܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܡܢ XX ܩܕܡܘܗܝ . ܫܩܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܝܣܬܢ : ܕܟܐܡܬ