simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܐܬܒܪܝ ܂ ܘܠܗ ܩ̣ܪܐ ܦܘܠܘܣ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܡܕܝܢ ܐܬܝܕܥܬ ܡܢ ܟܠ ܝܘܚܢܢ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܘ̣X ܃ ܘܠܡܠܬܐ ܗܘ̇ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
BarṢal:ComGosp ܟܠܗ ܕܐܫܬܓܫ ܝܡܐ ܀ ܀ ܡ̇ܢܘ ܗܢܐ ܕܪܘܚܐ̈ ܘܝܡܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܝܝ ܟܠ ܥܒܕ ܐܚܪܝܢ ܀ ܀ ܘܗܘܐ ܫܠܝܐ ܪܒܐ ܃ 1ܗܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܕܢܣܬܒܪ
BarṢal:ComGosp ܝܥܩܘܒ ܂ ܘܠܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܂ ܕܐܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܣܡܗ ܠܒܟܝܐ ܥܠ ܪܚܝܠ ܘܠܘ
BarṢal:ComGosp ܡܠܟܘܬܐ ܕܬܬܦܠܓ ܃ ܗ̇ ܂ ܚܝܠܬܢܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܆ ܐܢܕܝܢ ܟܠ ܗ̣ܢܝܢ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܐܟܣ ܐܢܘܢ ܒܬܚܘܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܓܘܢܝܬܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܕܐܟܪܙ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܒܝܬ ܫܡܝܢܐ̈ ܠܐܪܥܢܝܐ̈ ܀ ܐܠܐ ܟܠ ܐܘܕܥܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܝ ܗܘ ܕܡܬܬܚ̣̇ܝܒܐ ܠܗ ܣܓܕܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܚܛܗܐ ܀ ܀ ܡܪܩܘܣ ܕܝܢ̣ ܡܘܣܦ ܃ ܠܐ ܝ · ܗܘ̣ ܬ ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܕܬܐܚܒ ܠܩܪܝܒܟ ܂ ܡܬܟ̣ܠܐ
BarṢal:ComGosp ܫܡܗܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ ܗܝ̇ ܕܣ̣̇ܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢܐ ܗܝ ܂ ܗܝ̇ ܕܟܕ ܟܠ ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܣܡ ܡܘܟܟܐ ܕܙܩܝܦܐ ܂ ܘܪܘܡܪܡܐ ܃ ܘܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܪܢܫܐ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡܐܪܝܡ ܂ ܐܘ̇ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܠܬܐ ܝܝ ܟܠ ܒܐܝܕܘܗܝ ܂ 1̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܢܘ̣ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܬܒܪܝ
BarṢal:ComGosp ܟܡܐ ܕܡܫܬܘܫܛ ܗܘ̣ܐ ܘܡܬܪܒܐ ܃ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܗ ܕܪܘܚܐ ܟܠ ܒܗ ܚܝܠܗ ܕܙܘܘܓܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܙܘܘܓܐ ܝܠܝܕ ܃ ܗܟܢܐ ܘܝܫܘܥ
BarṢal:ComGosp ܕܒܚܬܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܚܕ ܗ̣ܘ ܢܝܫܗ ܕܡܪܢ ܀ ܟܠ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܕܢܘܪܗܘܢ ܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܂ ܘܬܘܠܥܗܘܢ ܠܐ ܡ̇ܝܬܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܘܫܪܟܐ ܀ ܢܫܬܐܠܘܢ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܟܠ ܘܝܗ̣ܒ ܝX ܠܗ ܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܂ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܕܢܥܒܕ ܘܢܠܦ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܥܒܕ 3ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̣̇ܠܦ ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܠܡܐܬܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܩ̇ܪܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܐܬܒܪܝ ܒܐܝܕܘܗܝ ܂ 1̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܢܘ̣ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܟܠ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܀ ܬܘܒ ܂ ܒܡܫܝܚܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓ ܂ ܂ ܟܠ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ
BarṢal:ComGosp ܝܘܠܦܢܝܢ̈ ܃ ܝ ܒܗ̇ܝ ܕܨܠܝܒܐ ܘܚܫܐ ܘܡܘܬ ܐ ܡܬܚܙܝܢ ܒܗ̇ ܆ ܟܠ ܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܡܘܕܥ ܂ 3 ܟܪܘܙܘܬܐ ܓܝܪ ܡܣܬܒܪܐ ܕܫܝܛܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܟܘܪܗܢܐ ܘܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܂ ܕܠܐ ܟܠܝܢ ܒܫܘܠܛܢ ܢܦܫܗ ܟܠ ܐܘ̇ ܬܪ̈ ܢ ܡܐܣܐ ܗܘܐ ܂ ܘܗܢܐ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡܚܘܬܐ̈ ܘܠܐܘܠܨܢܐ̈ ̤ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܂ 1ܘܪܝܫܗ ܒܠܚܘܕ ܢ̇ܛܪ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܫܠܡܘ
BarṢal:ComGosp ܐܬܪ ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܫܥܝܐ ܂ ܗ ܂ ܐܘ̇ ܘܚܢܢ ܟܠ ܡ̣̇ܟܪܙ ܗܘܐ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܝܘܕܝܐ̈ ܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܥܒ̣ܕ ܠܘܬܝ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܀ ܀ ܘܚܢܗ ܠܕܪܐ̈ ܃ ܗ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܠ ܟܠ ܒܬܘܠܐ̈ ܀ ܀ ܗܘ̇ ܕܚܝܠܬܢ ܘܩܕ ܫ ܫܡܗ ܃ ܗ ܡܛܠ ܕܚܝܠܬܢ ܘܡ̣ܨܐ
BarṢal:ComGosp ܫܡܗܝܢ̈ ܡܝܬܪ ܀ ܛܘܒܢܐ ܡܐܪܩܘܣ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܪ ܫܐ ܟܠ ܕܙܩܝܦܐ ܂ ܘܪܘܡܪܡܐ ܝX ܂ XXX ܂ ܘܝܗ ܒܘܬ ܐ ܕܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ