simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܐܢܫ ܡܘܕܐ ܂ ܘܗܝ̇ ܕܠܝܫܘܥ ܝ ܒܪܟ ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܘܕܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܠ ܠܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܬܪܬܝܗ̈ ܢ ܫܪܝܪܢ̈ ܂ ܘܗܝ̇ ܕܠܐܒܐ ܒܪܟ ܂
BarṢal:ComGosp ܩܪܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܀ ܘܐܢ ܥܠ ܕܩ̣ܪܐ ܫܡܥܘܢ ܢܦܫܗ ܥܒ̣ܕܐ ܂ ܗܐ ܟܠ ܠܘܩܐ ܒܪܟ ܠܐܠܗܐ ܂ ܗܐ ܦܐܘܠܘܣ ܪܒܗ ܕܠܘܩܐ ܆ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
BarṢal:ComGosp ܦܪܘܣ ܥܡܗ ܒܠ̇ܥܐ ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܩܪܝܒܐ ܘܚ̇ܙܝܐ ܠܗ ܂ ܟܠ ܢܩܒܠܘܢ ܫܘܠܡܐ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܒܪܐ ܒܠ̇ܥ ܂ ܐܦ ܐܡܐ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܟܡܐ ܕܡܬܪܒܐ ܂ ܡܬܝܕܥ ܒܗ ܚܝܠܗ ܕܙܘܘܓܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܙܘܘܓܐ ܟܠ ܒܪܐܢܫܐ ܘܐܟܙܢܐ ܕܛܠܝܐ ܟܝܢܝܐ ܕܗܘ̇ܐ ܡܢ X0 ܙܘܘܓܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܟܡܐ ܕܡܫܬܘܫܛ ܗܘ̣ܐ ܘܡܬܪܒܐ ܃ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܗ ܕܪܘܚܐ ܟܠ ܒܗ ܚܝܠܗ ܕܙܘܘܓܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܙܘܘܓܐ ܝܠܝܕ ܃ ܗܟܢܐ ܘܝܫܘܥ
BarṢal:ComGosp ܠܡ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܀ ܘܠܡܢܐ ܟܠ ܕܝܢ ܒܦܩܘܕܘܬܐ ܂ ܘܝܗ̣ܒ ܐܦ ܠܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܕܗܕܐ ܢܣܥܪܘܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܬܪ ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܫܥܝܐ ܂ ܗ ܂ ܐܘ̇ ܘܚܢܢ ܟܠ ܡ̣̇ܟܪܙ ܗܘܐ ܂ ܥܠܗ̇ܝ ܝܘܕܝܐ̈ ܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܒܣܪ ܚܝܐ̈ ܂ ܗ ܂ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܟܣܝ ܒܬܟܣܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܀ ܟܠ ܦܫܝܩܐ̈ ܒܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟ ܐܬܪܐ ܝ ܫܦܝܐ ܘܦܩܥܬܐ ܀ ܘܢܚܙܐ
BarṢal:ComGosp ܛܒܢ̈ ܀ ܀ ܠܡܐܣܝܘ ܠܬܒܝܪܝ̈ ܠܒܐ ܗ ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܬܒܝܪܢ ܗܘܘ ܟܠ ܗ ܂ ܠܥܡܡܐ̈ ܂ ܕܡܢ ܝ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܣ̣ܟܝܢܝܢ ܘܨܪ ܂ ܟܝܢ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ ܒܫܘܒܗܪܐ ܩܪܝܬܢܝ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܬܒܛܠ ܠܟ ܥܠ ܢܝܚ̇ܝ ܟܠ ܝ̇ܕܘܥܐ ܝ ܂ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪ ܫܡܥܘܢ ܂ ܒܝܕ ܦܠܐܬܐ ܚܘܝ ܕܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComGosp ܦܪܘܣ ܕܢܩܒܠܘܝܗܝ ܂ ܐܠܘ ܣܝ̣ܡܐ ܗܘܬ̇ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܠ ܢܩܒܠܘܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܡ̣ܨܐ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܡܬܦܫܩ ܀ ܒܘܬܗ ܕܒܦܘܬܩܐ ܨܐ̇ܪ ܠܡܚܬܬܗ ܕܠܫܝܘܠ ܀ ܟܠ ܦܪܘܩܝܐ ܐܡ̇ܪ ܚܡܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐܪܟܒܗ ܀ ܦܘܬܩܐ ܃ ܗX ܂ ܡܩ̇ܒܠ
BarṢal:ComGosp ܕܐ ܬ ܠܟ ܠܐܚܘܟ ܂ ܡܪܢ ܕܝܢ ܥܠ ܕܝ̣ܕܥ ܕܠܐ ܡ̣ܛܐ ܙܒܢܐ ܕܗܕܐ ܟܠ ܂ ܕܟܐܡܬ ܡܚܕܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܂ ܕܐܢ ܬܠܡܝܕܘܬܝ ܓܒܝܐ ܠܟ ܂ ܗܒ
BarṢal:ComGosp ܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܚܕܐ ܡܛܪܬܐ ܩ̇ܪܢ ܂ ܗܟܢܐ ܘܠܘܬ ܓܢܣܢ ܂ ܡܛܪܬܐ̈ ܟܠ ܂ ܚܕܐ ܡܛܪܬܐ ܚ̇ܫܒܝܢ ܠܬܠܬ̈ ܫܥܝܢ̈ ܐܘ̇ ܠܐܪܒܥ̈ ܂ ܟܕ
BarṢal:ComGosp ܢܒܝܐ ܐܡܪܗ̇ ܡܪܢ ܠܗܕܐ ܂ ܐܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܡܛܠܬܗ ܕܝܠܗ ܟܠ ܒܒܒܝܠ ܡܝܬ ܂ ܘܐܪܡܝܐ ܝ ܒܡܨܪܢ ܂ ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܢܝܫܐ ܬ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܩܛܠ ܂ ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܝܘܕܐ̈ ܐܬܩܛܠ ܂ ܟܠ ܡܛܠܬܗ ܕܝܠܗ ܐܡܪܗ̇ ܕܒܐܘܪܫܠܡ ܐܙܕܩܦ ܀ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܃
BarṢal:ComGosp ܡܨܐ ܂ ܕܐܬܒܪܢܫ ܡܛܠܬܢ· ܃ ܀ ܡ̇ܢܘ ܡܢܟܘܢ ܕܢܦ̇ܠ ܒܪܗ ܐܘ̇ ܟܠ ܒܗ̇ ܫܦܝܪܬ ܐ ܀ ܀ ܘܐܚܕܗ ܗ̣ܘܐ ܘܐܣܝܗ ܃ ܗ ܂ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ
BarṢal:ComGosp ܓܒܝܢ̈ ܟܕ ܐܣ̣ܪ ܘܦܟ̣ܪ ܐܢܘܢ ܂ ܘܦܫ̣ܘ ܟܕ ܚܪܫܝܢ ܘܫܬܝܩܝܢ ܟܠ ܡܝܐ̈ ܀ ܀ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܬܠ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܃ ܬܡ̣ܗܘ X X ܂ · ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܢܪܝܡ ܢܦܫܗ ܃ ܗ ܂ ܝܝ ܩܢܘܢܐ ܓܘܝܐ ܣ̣ܡ ܥܠ ܟܠܢܫ ܒܟܠܗܘܢ ܟܠ ܣܡܝܟܐ̈ ܂ ܘܬܬܚܙܐ ܡܟܝܟܐ ܠܟܠܢܫ ܂ ܘܠܫܘܪܪܐ ܕܗܕܐ ܡܩܦ ܃
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܫܒ̇ܩ ܩܢܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܝ ܂ XXܝ ܂ ܘܡܬܬܚܕ ܒܪܘܚܢܝܐ̈ ܟܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܟܠܢܫ ܡܢܟܘܢ ܕܠܐ ܫܒ̇ܩ ܟܠܗ ܩܢܝܢܗ ܂ ܗ ܂