simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܬܘܒ ܗܝ̇ ܕܒܡܫܝܚܐ ܟܠ ܐܬܒܪܝ ܂ ܢܫܐܠ ܠܐܪܛܝܩܘ̈ ܂ ܡܢܘ̣ ܟܠ ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܗ
BarṢal:ComGosp ܐܬܒܪܝ ܂ ܢܫܐܠ ܠܐܪܛܝܩܘ̈ ܂ ܡܢܘ̣ ܕܐܬܒܪܝ ܟܠ̇ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܂ ܘܬܘܒ ܗܝ̇ ܕܒܡܫܝܚܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܟܠ ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ̣ ܚܕ ܗܐ ܡܡܠܠ ܂ ܡܕܝܢ ܒܐܝܪܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܬܒܪܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ ܦܘܠܘܣ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܝ-· ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ
BarṢal:ComGosp ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܂ ܕܗܠܝܢ ܂ X X ܂ X ܐܪܒܥ̈ ܢܫܬܘܕܥ ܂ ܟܠ ܂ ܒܬܪܟܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܣܓܝܐ̈ ܐ ܡܡܠܠܝܢ ܂ ܝ ܕܐܠ̇ܨܐ ܕܥܠ
BarṢal:ComGosp ܟܬܒܐ ܀ ܢܝܫܐ ܂ ܗ̇ ܂ ܢܝܫܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܕܢܬܬܓܪ ܟܠ ܠܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܀ ܝ· ܂ XXܒX ܂ ܃ ܬܘܒ ܂ ܙ ܂ ܩܦܠܐܐ̈ ܕܩܕܡ
BarṢal:ComGosp ܓܢܣ ܣܠ̇ܩ ܀ ܂ 3ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܂ XXܝ X X ܂ ܘܚܝܐ̈ ܐܬܓܠܝܘ X ܂ ܟܠ ܕܠܟܠܗ̇ ܥܡܪܬܐ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܨܕܘ ܂ ܐܟܙܢܐ ܕܒܡܨܝܕܬ ܐ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܀ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܬܬܚܘܐ ܕܒܝܕ ܡܘܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܟܠ ܡܘܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܘܚܢܢ ܐܡܪ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܠܥܠ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܀ ܘܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܣܗܕܘܬܐ ܟܕ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܠܘ ܝ ܥܠ ܡܪܢ ܐܡܝܪ ܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܂ ܐܠܐ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܙܟܘܬܐ ܓܝܪ ܕܠܘ ܒܝܕܥܬܐ ܗܘ̇ܝܐ ܂ ܕܫܓܡܐ ܗܝ ܘܠܘ ܕܫܪܪܐ ܂ ܟܠ ܂ ܘܒܗܝܢ̈ ܢܚܝܒܝܘܗܝ ܂ ܙܟܘܬܐ ܗܝ ܂ XX ܂ X ܕܒܫܪܪܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܡܬܝ ܕܐܙ̇ܠ ܗܘ̣ܐ ܠܒܝܬ ܥܡܡܐ̈ ܂ ܝܘܕܝܐ̈ ܝܗ̇ܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܟܠ ܃ ܕܢܚܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܬܢܒܝܘ ܢܒܝܐ̈ ܐܬ̣ܐ ܘܣܥ̣ܪ ܀ ܬܘܒ ܂
BarṢal:ComGosp ܓܢܣ ܡ̇ܣܩ ܒܗ̇ ܂ ܗܟܢܐ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܘ ܒܡܢܬܐ̣ ܐܠܐ ܠܟܠܢܫ ܠܐ ܟܠ ܂ ܘܐܟܙܢܐ ܕܨܝܕܐ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܦ̇ܪܣ ܠܡܨܝܕܬܗ ܂ ܘܡܢ ܝ
BarṢal:ComGosp ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܠܗ ܡܫܬܡܥܝܢ ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܂ ܘܪܘܡܐ ܝ ܘܥܘܡܩܐ ܀ ܀ ܟܠ ܕܡܥܝܕ ܨ̣ܕ ܗܘ̣ܐ ܀ ܀ ܕܒܪܘ ܠܥܘܡܩܐ ܆ ܗ̇ ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܡܨܐ ܚܝܠ
BarṢal:ComGosp ܟܐܒ ܘܟܘܪܗܢ ܃ ܟܘܪܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ ܕܒܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܐܚܝܕ ܂ ܟܠ ܕܟܣܝܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܣ̇ܥܕ ܗܘ̣ܐ ܡܒܕܩ ܗܘ̣ܐ ܀ ܀ ܘܡܐܣܐ ܗܘ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܚܒ̣ܫ ܠܟܠܗܝܢ 0 ܬܕܡܪܬܐ̈ ܂ ܕܟܘܪܗܢܐ̈ ܕܐܣܝ ܀ ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܟܠ ܗܘ̇ ܕܒܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘܬܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ
BarṢal:ComGosp ܝܝ ܙܢܝܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ ܘܡܪܝܪܘܬ ܐ ܘܫܘܚܬ̇ܐ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܘܗܢܐ ܟܠ ܘܬܪܥܝܬܗܘܢ̈ ܘܠܒܘܬܗܘܢ̈ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܡܬܚܪܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ̇
BarṢal:ComGosp ܓܒܝܢ̈ ܕܒ̇ܨ ܂ ܘܐܝܠܢܐ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܂ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܐܪܥܐ ܟܠ ܂ ܒܚܫ ܂ ܐ ܕܠܒܐ ܘܐܒܝܠܘܬ ܐ ܂ ܂ ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܩܘܪܛܒܐ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܐ ܟܐ ܕܥܒ̇ܕ ܝܘܢܝܐ ܒܪܝܫ ܟܬܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܥܒ̇ܕ ܝܘܕ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܟܠ ܠܗܘ̇ ܦ̣ܫܚܐ ܥܠܝܐ ܂ ܕܢܚ̇ܬ ܡܢ ܠܥܠ ܠܬܚܬ ܕܕܡ̇ܐ ܠܝܘܕ ܂
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܕܢܫܪܐ ܚܕ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܃ ܗ̇ ܂ ܗܘ̇ ܕܢܪܓܙ ܂ ܘܟܠ ܕܚ̇ܙܐ ܟܠ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܣܪܛܐ ܂ ܗܟܘܬ ܬܘܒ ܐܦ ܣܘܪܝܝܐ ܡܥܝܕ ܠܡܥܒܕ ܀ ܝ ܝ
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܕܢܥܒܕ ܘܢܠܦ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܥܒܕ 3ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̣̇ܠܦ ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܠܡܐܬܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܩ̇ܪܐ ܀