simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ
BarṢal:ComGosp ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܐܝܟ ܝ̇ܕܥ ܟܠ ܂ ܕܥܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܐ
BarṢal:ComGosp ܐܠܗܘܬܗ ܘܒܪܘܝܘܬܗ ܕܣܥ̇ܪ ܟܠ ܕܨܒ̇ܐ ܘܡܫܟܢ ܣܝܡܬ
BarṢal:ComGosp ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܂ ܟܠ ܡܫܝܢܬܐ̈ ܡܣܒܪ ܃
BarṢal:ComGosp ܐ ܗܟܢܐ ܂ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܐܘܟܝܬ ܒܪܢܫܐ
BarṢal:ComGosp ܠܟܘܢ ܀ ܘܚܙܐ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ
BarṢal:ComGosp ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܪܡ ܟܠ ܝ ܐ ܟܐ
BarṢal:ComGosp ܘܡܢ ܝܘܚܢܢ ܂ ܟܠ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܡܬܪܚܩܐ
BarṢal:ComGosp ܠܘܬܗ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ ܘܢܟܪܙ
BarṢal:ComGosp ܥܠ ܪܚܝܠ ܘܠܘ ܟܠ ܝܥܩܘܒ ܂ ܘܠܘܬܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ܘܥܡ ܟܠ ܪܝܫܐ ܂ ܡ
BarṢal:ComGosp ܕܠܗ ܬܟܘܦܝ ·̈ ܟܠ ܒܪܘܟ ܂ ܕܫܡܝܢܐ̈
BarṢal:ComGosp ܗܟܢܐ ܘܒܐܝܕܝ̈ ܡܓܘܫܐ̈ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܝ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܓܘܙܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܚܢܦܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܒܝܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܕܪܐ
BarṢal:ComGosp ܘܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ
BarṢal:ComGosp ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܂ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܝܫܘܥ
BarṢal:ComGosp ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܡܪܢ