simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܐܝܢܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܂ ܐܢ ܡܨXܠܠܐ ܡܢܗܘܢ ܂ ܟܠ ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ Xܠܡܝܕܐ ܀ ܫܦܝܪܐ ܗX ܡܠܚܐ ܃ ܗ ܂
BarṢal:ComGosp ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܩ̣ܢܐ ܗܘܐ ܀ ܗܘ̣ܐ ܟܦܢܐ ܂ ܥܠ ܨܪܝܟܘܬܗ ܟܠ ܝ- ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ̇ ܒܗ ܒܨܒܝܢܗ ܒܝܫܐ ܀ ܬܘܒ ܘܟܕ ܓܡܪ ܃ ܗ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܡܨܛܠܐ ܠܘܬ ܚܛܝܬܐ ܂ ܠܦܘܬ ܙܐ ܕܚܛܝܬܗ ܬܚܝܬ ܚܕ ܐܕܫܐ ܟܠ ܡܕܝܢܬܐ ܃ X0ܗ ܂ ܣܛܢܐ ܂ ܐܙܠ̣ ܓܝܪ ܐܫܬܥܒܕ ܠܚܕ ܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܟܡܐ ܕܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܛܢܦܘܬܐ ܂ ܠܐ ܣ̇ܒܥܐ ܗܘܬ̇ ܪܓܬܗ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܠ ܗܟܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܦܚܙܘܬܐ ܀ ܀ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܗ̇ܒ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܃ ܗ ܂
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܦܠ̇ܚ ܗܪܟܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܂ ܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܙܢܝܐ̈ ܟܠ ܠܗܘܢ ܀ ܝܝ ܐܓܝܪܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܃ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܠܚܝܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܦܪܘܣ ܦܐܪܪܝܣܝܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܫܘܚܠܐ ܐܦܢ ܟܠ ܐܬܩܒܠ ܀ ܒܗܕܐ ܡܚܘܐ 0 ܕܐܦܢ ܬܝ̇ܒܝܢ ܚܛܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܠܘ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܛܘܦܐ ܘܥܠܘܒܐ ܘܓܝܪܐ ܂ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܛܒܐ ܗܘ ܂ ܟܠ ܡ̇ܟܣܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ ܬXܗܝ ܗܘܐ ܀ ܒܪܡ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܂ ܕܠܘ
BarṢal:ComGosp ܨܒܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܚܝܠܗ̇ ܡܬܬܪܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܐܢܫ ܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܀ ܟܠ ܂ ܬܘܢܝ′ܐ ܓܪ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܝ ܡܣܓܦܐ ܘܠܐ ܡܥܕܪܐ ܂ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܢܪܝܡ ܢܦܫܗ ܢܬܡܟܟ ܃ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܕܣܡܗ̇ ܓܘܢܐܝܬ ܂ ܟܠ ܂ ܘܚܬܝܪܘܬܗ ܕܙܕܝܩܐ̣ ܡܘܒܕܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܫܘܥܠܝܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܥܒ̇ܕܬ ܝ̇ܕܥ ܀ ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܥ ܘܐܣܬܪܗܒ ܘܢܚ̣ܬ ܂ ܟܠ ܒܒܝܬܟ ܐܗ̇ܘܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܠܝܢ ܝ̣ܕܥ ܂ ܗܟܢܐ
BarṢal:ComGosp ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܃ ܗ ܂ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܟܢܐ ܘܦܠܚ̣ ܘܐܘܬܪ ܟܠ ܕܝ̣ܢܐ ܀ ܘܗܒܘ ܠܗܘ̇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܃ ܗ ܂ ܫܘܟܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܢܝܐ ܢܣ̣ܒ ܂ ܠܥܣܪܐ̈ ܡܛܝܘ ܀ ܘܟܕ ܩ̣ܪܒ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܠܘܬ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܘܣ̇ܗܕܢ ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܕ
BarṢal:ComGosp ܚܕ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܀ ܕܐܪܡܝܬ̇ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܘܢܐ̈ ܃ ܝܘܢܝܐ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܪܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܟܪ ܕܣܦܝܩ ܫܪܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܠܘ ܒܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܫܘܩܐ̈ ܟܠ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ XX ܕܐܬ̇ܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܗܘܕ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܡ̇ܠ̣ܠ ܘܣܥ̣ܪ ܡܪܢ ܟܬܝܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܟܠ ܕܡܢ ܝ ܩܒܪܐ ܂ ܟܕ ܫܩ̣ܠ ܢܚܬܐ̈ ܐܬܚ̣ܙܝ ܠܗ ܀ ܠܘ ܓܝܪ
BarṢal:ComGosp ܒܣܪ ܂ ܥܕܡܐ ܕܬܠܒܫܘܢ ܚܝܠܐ ܂ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܩ̇ܪܐ ܟܠ ܂ ܕܐܬܡܠܟ ܡܢ ܐܒܐ ܒܝܕ ܝܘܐܝܠ ܃ ܐܫ̇ܘܕ ܐܡ̇ܪ ܪܘܚܝ ܝܝ ܥܠ