simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܬܟܝܠ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܒܟܢܘܢ ܂ ܟܕ ܟܠ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܬ̈ ܐ
BarṢal:ComGosp ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܠܘܬ ܟܠ ܦܬܓܡܐ ܢܣܝܡ ܠܚܝܠܐ