simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓ ܂ ܂ ܟܠ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܥܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܟܣܝܐ ܒܝܘܚܢܢ ܂ ܕܡܬܟܚܕ ܕܢܥܡܕ ܟܠ ܂ ܪܥܝܠ ܝ - ܂ X - ܂ ܢܫܟܢ X - - ܕܡܪܐ X ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComGosp ܕܨܒ̇ܐ ܘܡܫܟܢ ܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܀ ܝ ܒܢܘܪܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܃ ܠܘ ܟܠ ܩܝ̇ܡܐ ܀ ܘܪܘܚܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܗ ܘܒܪܘܝܘܬܗ ܕܣܥ̇ܪ
BarṢal:ComGosp ܡܫܝܢܬܐ̈ ܡܣܒܪ ܃ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܂ ܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܝX ܟܠ ܂ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܡܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܐܝܠܢܐ ܐܘܟܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܥܩܪܗ ܐܘܟܝܬ ܂ ܒܚܝܠܐ X ܥܒܕܘ ܟܠ ܠܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܂ ܘܕܝܠܢܐ ܬ ܬܣܬܟܠ ܥܠ ܗܘܕ̈ ܐ ܗܟܢܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܘ ܠܝܗܘܕ ܐ ܠܚܘܕ ܂ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܠ ܂ ܐܝܟ ܗܝ̇ ܕܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܝ ܆ ܩܪ ܂ ܡܝܢ ܠܟܘܢ ܀ ܘܚܙܐ
BarṢal:ComGosp ܝ ܐ ܟܐ ܕܗܘ̣ ܝܘܚܢܢ ܩܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܘܐܫܥܝܐ ܬܠܬ̈ ܐܬܢܒܝ ܟܠ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܕܡܬܝ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܒܪܡ
BarṢal:ComGosp ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܡܬܪܚܩܐ ܀ ܬܘܒ ܒܚܘܪܒܐ ܂ ܕܢܘܕܥ ܒܝܕ ܟܠ X X - ܂ ܘܠܒ X ܟܢܫܐ̈ ܂ ܘܡܣܬܗܕ ܡܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܢ ܝܘܚܢܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܘܟ ܂ ܘܢܟܪܙ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܀ ܘܡܛܠ ܕܡܣܝܒܝܢ ܗܘ̣ܘ ܒܚܛܗܐ̈ ܂ ܟܠ ܕܒܢܘܪܐ ܂ ܕܥܠܝܗ̇ ܕܡܥܡܕ ܂ ܢܬܟܢܫܘܢ ܠܘܬܗ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܝܥܩܘܒ ܂ ܘܠܘܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ ܂ ܕܐܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܕܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܐ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܣܡܗ ܠܒܟܝܐ ܥܠ ܪܚܝܠ ܘܠܘ
BarṢal:ComGosp ܪܝܫܐ ܂ ܡ ܂ ܓܒܪܐ̈ ܩܛܘܠܐ̈ ܂ ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܛܘܠܐ̈ ܂ ܂ ܡ ܂ ܟܠ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܂ ܕܡ ܂ ܪܫܝ̈ ܩܣܛܘܢܪܐ̈ ܫܕܪ ܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ܘܥܡ
BarṢal:ComGosp ܒܪܘܟ ܂ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܝܐ̈ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܪܐܙ ܟܠ ܗܘ ܕܥܨ̇ܒ ܬܒ̇ܪܗ ܕܐܕܡ ܀ ܘܬXܒ ܐܡܝܪܐ ܂ ܕܠܗ ܬܟܘܦܝ ·̈
BarṢal:ComGosp ܥܡܡܝܢ̈ ܝ ܂ X ܝ̤ ܂ X ܐܪܓܫܘ ܂ ܘܐܟܙܢܐ ܕܥ̣ܪܩ ܠܡܨܪܝܢ ܂ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܐܪܓܫܬ̇ ܒܫܡܫܐ ܕܗܦ̣ܟ ܂ ܗܟܢܐ ܘܒܐܝܕܝ̈ ܡܓܘܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܡܓܘܙܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܚܢܦܘܬܐ ܂ ܥܠܗܝ̇ ܒܫܘܪܝܐ ܠܗܝܢ ܐܣܝ ܟܠ ܡܓܘܫܐ̈ ܐܬܦܪܢܣ ܣܘܥܪܢܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܦܪܣ ܘܡܨܪܝܢ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܢܕܪܐ ܠܐ ܡܙܕܘܓ ܗܘܐ ܂ ܘܒܬܘܠܬܐ ܥܠ ܟܠ ܐܫܥܝܐ ܂ ܕܒܠܚܘܕ ܫܡܟ ܢܬܩܪܐ ܥܠܝܢ ܀ ܬܘܒ ܒܝܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܫܡܗܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ ܗܝ̇ ܕܣ̣̇ܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢܐ ܗܝ ܂ ܗܝ̇ ܕܟܕ ܟܠ ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܣܡ ܡܘܟܟܐ ܕܙܩܝܦܐ ܂ ܘܪܘܡܪܡܐ ܃ ܘܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܪܘܚܐ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܐܬ̣ܐ ܒܒܣܪ ܂ ܗܕܐ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܟܠ ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܡܢ ܝ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܂ ܘܬܘܒ ܗܝ̇ ܕܒܡܫܝܚܐ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܀ ܝ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܠܢ ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܡܢܗ