simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܘܠܡܠܬܐ ܗܘ̇ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܬܒܪܝ ܂ ܘܠܗ
BarṢal:ComGosp 1ܗܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܕܢܣܬܒܪ ܟܠ ܟܠܗ ܕܐܫܬܓܫ ܝܡܐ
BarṢal:ComGosp ܥܠ ܪܚܝܠ ܘܠܘ ܟܠ ܝܥܩܘܒ ܂ ܘܠܘܬܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܟܝܢܝܬܐ ܘܓܘܢܝܬܐ ܀ ܟܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܬܬܦܠܓ ܃
BarṢal:ComGosp ܣܓܕܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܂ ܘܕܐܟܪܙ ܫܠܡܐ
BarṢal:ComGosp ܠܩܪܝܒܟ ܂ ܡܬܟ̣ܠܐ ܟܠ ܚܛܗܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܘܫܡܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܀ ܬܘܒ
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܬܒܪܝ ܟܠ ܂ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܪܢܫܐ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗܟܢܐ ܘܝܫܘܥ ܟܠ ܟܡܐ ܕܡܫܬܘܫܛ ܗܘ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܡ̇ܝܬܐ ܀ ܟܠ ܕܒܚܬܐ ܃ ܗ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ ܘܫܪܟܐ
BarṢal:ComGosp ܕܬܪܬܝܢ̈ ܩ̇ܪܐ ܀ ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܥܒܕ ܘܢܠܦ
BarṢal:ComGosp ܬܘܒ ܂ ܒܡܫܝܚܐ ܟܠ ܐܬܒܪܝ ܒܐܝܕܘܗܝ ܂
BarṢal:ComGosp ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܡܣܬܒܪܐ ܕܫܝܛܐ ܡܢ ܟܠ ܝܘܠܦܢܝܢ̈ ܃ ܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܘܪܗܢܐ ܘܟܐܒܐ ܐܝܢܐ
BarṢal:ComGosp ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܫܠܡܘ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܠܡܚܘܬܐ̈
BarṢal:ComGosp ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܀ ܐܝܟܢܐ
BarṢal:ComGosp ܡܛܠ ܕܚܝܠܬܢ ܘܡ̣ܨܐ ܟܠ ܂ ܥܒ̣ܕ ܠܘܬܝ
BarṢal:ComGosp ܕܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܢ ܟܠ ܫܡܗܝܢ̈ ܡܝܬܪ ܀