simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܠܐܒܐ ܒܪܟ ܂ ܟܠ ܐܢܫ ܡܘܕܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܆ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܩܪܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܐܦ ܐܡܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܡܗ ܒܠ̇ܥܐ
BarṢal:ComGosp X0 ܙܘܘܓܐ ܂ ܟܠ ܟܡܐ ܕܡܬܪܒܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܃ ܗܟܢܐ ܘܝܫܘܥ ܟܠ ܟܡܐ ܕܡܫܬܘܫܛ ܗܘ̣ܐ
BarṢal:ComGosp ܕܗܕܐ ܢܣܥܪܘܢ ܂ ܟܠ ܠܡ ܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ
BarṢal:ComGosp ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܐܬܪ ܀ ܐܝܟܢܐ
BarṢal:ComGosp ܘܦܩܥܬܐ ܀ ܘܢܚܙܐ ܟܠ ܒܣܪ ܚܝܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܟܝܢ ܡܢ ܟܠ ܛܒܢ̈ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܦܠܐܬܐ ܚܘܝ ܕܝ̇ܕܥ ܟܠ ܂ ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܕܢܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܕܢܩܒܠܘܝܗܝ ܂
BarṢal:ComGosp ܗX ܂ ܡܩ̇ܒܠ ܟܠ ܝܝ ܡܬܦܫܩ ܀
BarṢal:ComGosp ܠܟ ܂ ܗܒ ܟܠ ܕܐ ܬ ܠܟ
BarṢal:ComGosp ܠܐܪܒܥ̈ ܂ ܟܕ ܟܠ ܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܚܕܐ
BarṢal:ComGosp ܟܢܝܫܐ ܬ ܥܠ ܟܠ ܢܒܝܐ ܐܡܪܗ̇ ܡܪܢ
BarṢal:ComGosp ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܃ ܟܠ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܩܛܠ
BarṢal:ComGosp ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ ܟܠ ܡܨܐ ܂ ܕܐܬܒܪܢܫ
BarṢal:ComGosp ܂ · ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܟܕ ܐܣ̣ܪ
BarṢal:ComGosp ܕܗܕܐ ܡܩܦ ܃ ܟܠ ܕܢܪܝܡ ܢܦܫܗ ܃
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ ܂ ܟܠ ܕܠܐ ܫܒ̇ܩ ܩܢܝܢܐ̈